הצעת חוק: הפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת בהחלטת הרשות המקומית

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"ה–2015

הצעת החוק מבקשת לאפשר לרשות מקומית לקבל החלטה על הפעלת קו שירות ציבורי בגבולותיה ובדרכים בינעירוניות.מטרת הצעת החוק היא להגשים צדק חברתי ולאפשר לאוכלוסיות שאין להן אמצעי תחבורה פרטיים ליהנות מיום המנוחה השבועי ולאפשר להן נגישות למקומות בילוי.
בהתאם למוצע, החלטת הרשות המקומית תחייב את שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אולם השר יוכל לקבוע שקו כלשהו יפעל בתדיות נמוכה יותר.
 
 

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"ה–2015

מטרה
1.
מטרתו של חוק זה לקבוע את העקרונות להפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי בתחומי הרשויות המקומיות אשר יחליטו על כך, בהתחשב באופייה השונה של כל רשות מקומית ובמגוון האוכלוסייה המתגוררת בשטחה.
הגדרות
2.
בחוק זה –
 
 
"יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת;
 
 
"מיניבוס" – רכב ציבורי, כהגדרתו בפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה), שהוא אוטובוס זעיר, כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א–1961[2] (להלן – תקנות התעבורה);
 
 
"קו שירות" –  כהגדרתו בפקודה;
 
 
"רישיון" – רישיון שניתן להפעלת קו שירות שניתן לפי חלק ה' לתקנות התעבורה;
 
 
"רשות מקומית" –  עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית;
 
 
"שירותי תחבורה ציבורית" – שירות נסיעות ברכב ציבורי הפועל בקו שירות, שבו משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד;
 
 
"השר" – שר התחבורה והבטיחות בדרכים.
הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי
3.
(א)      על אף האמור בכל דין או הסכם, שירותי תחבורה ציבורית יופעלו גם ביום המנוחה השבועי באמצעות מיניבוסים, ברשות מקומית שבה מועצת הרשות קיבלה החלטה על כך (בחוק זה – החלטת הרשות).
 
 
(ב)       החלטת הרשות תתקבל תוך התחשבות בצורך במניעת מטרדי רעש וזיהום אויר.
תחולת החלטת הרשות
4.
(א)      הרשות המקומית רשאית להחליט כי הפעלת שירותי התחבורה הציבורית כאמור בסעיף 3 תוגבל לאזורים מסוימים ברשות המקומית או לקווי שירות מסוימים הפועלים בשטחה.
 
 
(ב)       חלה החלטת הרשות על קו שירות מסוים הפועל בשטחה – תחול ההחלטה על חלקי מסלול הקו העוברים בגבולות הרשות, ועל חלקי מסלול הקו העוברים אל הרשות וממנה בכבישים בינעירוניים בלבד.
 
 
(ג)       חלה החלטת הרשות על חלק ממסלולו של קו שירות – ייראו את הרישיון שניתן להפעלת קו השירות ככזה המאפשר לבעל הרישיון להפעיל את החלק האמור של מסלול קו השירות ביום המנוחה השבועי בתדירות דומה לתדירות פעילותו בימי חול בהם פועל  הקו.
סייג למתן רישיון להפעלת קו שירות
5.
רישיון חדש להפעלת קו שירות או הארכת תוקפו של רישיון להפעלת קו שירות שהחלטת הרשות חלה על חלק ממסלולו, לא ינתנו אלא אם כן תיכלל בו הוראה המחייבת את מפעיל הקו להפעילו באופן ההולם את החלטת הרשות.
הגבלת תדירות
6.
השר יפעל בהתאם להחלטת הרשות ויאפשר קיומה; ואולם, על אף האמור בסעיף 4(ג), השר רשאי, משיקולים כלכליים, בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כי קו שירות המופעל ביום המנוחה השבועי על פי הוראות חוק זה יפעל בתדירות השונה מתדירות פעילותו בימי חול, ובלבד שאין בהחלטה כדי להפסיק את פעילות הקו.
ביצוע ותקנות
7.
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא להגשים צדק חברתי ולאפשר לאוכלוסיות שאין להן אמצעי תחבורה פרטיים ליהנות מיום המנוחה השבועי ולאפשר להן נגישות למקומות בילוי.
הצעת החוק מאפשרת לרשות מקומית לקבל החלטה על הפעלת קו שירות ציבורי בגבולותיה ובדרכים בינעירוניות בלבד. החלטת הרשות צריכה לאזן בין הצורך המוצדק של תושבים שאין ברשותם כלי רכב ואי לכך, מוצאים עצמם ספונים בביתם ביום המנוחה השבועי, ללא אפשרות להגיע למקומות הבילוי בהם מבלים שאר התושבים, לבין הצורך לשמור על השקט והמנוחה של כלל התושבים ולמנוע מטרדי רעש וזיהום אויר. בהתאם למוצע, החלטת הרשות המקומית תחייב את שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אולם, בהתאם לסעיף 6 להצעת החוק, לשר התחבורה והבטיחות בדרכים תהיה סמכות לקבוע שקו כלשהו של תחבורה ציבורית יפעל ביום המנוחה השבועית בתדירות נמוכה יותר מאשר בימי העבודה, מסיבות של כדאיות כלכלית.