הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – איסור הפליה מחמת נטייה מינית), התשע"ז–2017 של ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני)

הצעת חוק זו של חבר הכנסת נחמן שי (המחנה הציוני) מבקשת כי הכרה בבני זוג בני אותו המין צריכה לבוא בלשון התקנונים של קרנות הפנסיה, ובכך למנוע הפליה על רקע נטייה מינית של העמיתים והמוטבים בקרנות הפנסיה.

הכנסת העשרים

יוזם:          חבר הכנסתנחמן שי          
______________________________________________                                          
                                             פ/4517/20
 
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – איסור הפליה מחמת נטייה מינית), התשע"ז–2017
 
תיקון סעיף 16
1.
בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005[1], בסעיף 16, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
 
 
"(א1)  הוראות התקנון כאמור בסעיף קטן (א) לא יכללו הוראות המפלות עמית מחמת נטייתו המינית."
דברי הסבר
הפנסיה היא המנגנון העיקרי והחשוב ביותר להבטחת רמת חיים נאותה לאנשים בהגיעם לגיל פרישה על ידי תשלום קצבה חודשית למבוטחים, ובכלל זה מבטיחה גם קצבה לשאירי העמית.
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005 (להלן – החוק), מגדיר את זכויותיהם של המוטבים והשאירים. החוק קובע כי קופת גמל תתנהל על פי תקנון שיאושר על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. ואולם, סעיפי התקנונים מנוסחים לרוב בשפה "הטרוסקסואלית" ואינם ניתנים לפרשנות שלפיה הביטוי "בני זוג" מתייחס גם לבני זוג מאותו המין.
קרנות הפנסיה מביעות התנגדות ליישם את זכאותם של המוטבים והשאירים, תוך הסתמכות על הבדלים לשוניים של התקנונים בקרנות הפנסיה. כתוצאה מזה, בני זוג מאותו המין פונים להליכים משפטיים כדי לממש את זכותם החוקית.
הכרה בבני זוג בני אותו המין צריכה לבוא בלשון התקנונים, ובכך למנוע הפליה על רקע נטייה מינית של העמיתים והמוטבים בקרנות הפנסיה.
 
[1] ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

שינוי גודל גופנים