הצעת חוק: העלאת גיל הנישואים לשני המינים לגיל 18

הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון – העלאת גיל הנישואין), התשע"א–2011

תופעת נישואי קטינים מהווה פגיעה חמורה בזכויות היסוד של כל קטין, ובראשן הזכות להיכנס בברית הנישואין תוך הסכמה חופשית וגמירות דעת.
הקורבנות העיקריות של התופעה הן נערות צעירות, אותן משיאים מתוך תפיסה לפיה מקומה הטבעי של האישה הוא בבית ותפקידה מתמצה בהולדת וגידול ילדים. כתוצאה מכך הסכמתה של הקטינה להינשא היא תוצר של הלחץ שמופעל עליה מצד משפחתה או סביבתה, ולמעשה הנישואין נערכים תוך כפיה.
מחקרים מצביעים על שיעור גירושין גבוה של זוגות שהתחתנו בנישואי בוסר, כמו גם על גילויי אלימות בתוך המשפחה וקשיים כלכליים, הנובעים מהעדר בשלותם של בני הזוג להקים ולתחזק בית משל עצמם.

הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון – העלאת גיל הנישואין), התשע"א–2011

תיקון סעיף 1   
 1.    בחוק גיל הנישואין, התש"י–1950 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
        (1)    בהגדרה "נער", במקום "שבע עשרה שנים" יבוא "שמונה עשרה שנים";
        (2)    בהגדרה "נערה", במקום "שבע עשרה שנים" יבוא "שמונה עשרה שנים".
החלפת סעיף 5   
 2.    במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:
        "היתרי נישואי נער או נערה"    5.    על אף האמור בחוק זה רשאי בית המשפט לעניני משפחה לתת היתר לנישואי נער או נערה, אם מלאו להם שש עשרה שנים ולדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הנער או הנערה, לפי העניין, המצדיקות מתן היתר זה; בית המשפט לענייני משפחה לא יכריע בבקשה למתן היתר לפי סעיף זה אלא לאחר ששמע את הנער או הנערה שבנישואיהם מדובר."

דברי הסבר

תופעת נישואי קטינים מהווה פגיעה חמורה בזכויות היסוד של כל קטין, ובראשן הזכות להיכנס בברית הנישואין תוך הסכמה חופשית וגמירות דעת.
הקורבנות העיקריות של התופעה הן נערות צעירות, אותן משיאים מתוך תפיסה לפיה מקומה הטבעי של האישה הוא בבית ותפקידה מתמצה בהולדת וגידול ילדים. כתוצאה מכך הסכמתה של הקטינה להינשא היא תוצר של הלחץ שמופעל עליה מצד משפחתה או סביבתה, ולמעשה הנישואין נערכים תוך כפיה.
מחקרים מצביעים על שיעור גירושין גבוה של זוגות שהתחתנו בנישואי בוסר, כמו גם על גילויי אלימות בתוך המשפחה וקשיים כלכליים, הנובעים מהעדר בשלותם של בני הזוג להקים ולתחזק בית משל עצמם.
כיום בהתאם לחוק גיל הנישואין, התש"י–1950 (להלן – החוק) עומד גיל הנישואין על 17 שנים. החוק ממשיך וקובע, בסעיף 2 שבו, עונש פלילי (עד מאסר שנתיים) למי שמשיא נער או נערה שטרם מלאו להם 17 שנים או מסייע בעריכת נישואין כאלה, ודין זהה למי שנושא נער או נערה כאמור.
הצעת החוק הנוכחית מציעה להעלות את גיל הנישואין לשני המינים לגיל 18. נוסף על כך, מחליפה הצעת החוק את הוראות סעיף 5 הקובעות כי בית המשפט לעניני משפחה רשאי לאשר נישואי נער או נערה במידה והאישה לברית הנישואין הרתה לגבר או לנער, או בנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות מתן היתר נישואין. הצעת החוק מחליפה את הכלל הזה בכלל גורף הקובע כי בית המשפט יוכל לתת היתר נישואין כאשר ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת מבלי לקבוע מה יהיו הנסיבות שיצדיקו היתר כזה.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת אתי לבני (פ/3135). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאור (פ/2729).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/9/17). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאור וקבוצת חברי הכנסת (פ/1884/17).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת אורית זוארץ (פ/2538/18). הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין (פ/913/18); והוסרה מסדר היום ביום ג' באדר ב' התשע"א (9 במרס 2011), על ידי חברת הכנסת חנין זועבי (פ/2132/18), ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3217/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"א – 16.5.11