הצעת חוק העונשין (תיקון – השחתת מודעות על רקע מגדר), התשע"ח–2017) של ח"כ יוליה מלינובסקי

הצעת החוק של ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) וחברי כנסת נוספים ממפלגות שונות מבקשת להילחם בתופעה המתרחבת של השחתת מודעות ברחבי המדינה המציגות דמויות נשיות. לאחרונה,  פורסמו תופעות של השחתה דומה גם על שטרות כסף ומסמכים רשמיים, כאשר מטרתם של המשחיתים היא להדיר נשים מהמרחב הציבורי. על כן, מוצע לקבוע כי במקרים שבהם ההשחתה נעשית על רקע מגדרי יוטל עונש חמור יותר של שנת מאסר אחת.

הצעת חוק העונשין (תיקון – השחתת מודעות על רקע מגדר), התשע"ח–2017
 
תיקון סעיף 195
1.                
בחוק העונשין, התשל"ז–1977[1] (להלן –  החוק העיקרי), בסעיף 195, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
 
 
"(ב)     העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) במטרה להדיר נשים מהמרחב הציבורי, דינו – מאסר שנה."
תיקון סעיף 466
2.
בסעיף 466 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
 
 
"(ב)     העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) במטרה להדיר נשים מהמרחב הציבורי, דינו – מאסר שנה."

דברי הסבר

לאחרונה יש תופעה של השחתת מודעות ברחבי המדינה עליהן מתנוססות דמויות נשיות. משחיתי המודעות מדגישים את רצונם להשחיר ולטשטש את הדמות הנשית המופיעה בהן ואינם פוגעים בדמויות גבריות. יתרה מכך, ניתן לראות את התופעה גם על שטרות כסף ומסמכים רשמיים. מטרתם של המשחיתים היא להדיר נשים מהמרחב הציבורי.
חוק העונשין, התשל"ז–1977, כיום מטיל עונש מאסר של שלושה חודשים על משחית מודעה או שלט שנתלו על פי דין או על פי הוראת עובד ציבור, ועל מי שמקלקל בכוונת תחילה שטר מטבע. מוצע לקבוע כי במקרים שבהם ההשחתה נעשית על רקע מגדרי יוטל עונש חמור יותר של שנת מאסר. זאת כיוון שמטרת השחתה נוגדת את עקרונותיה הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינה שוויונית ודמוקרטית.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בטבת התשע"ח – 25.12.17