הצעת חוק העונשין (תיקון – גזענות נגד קבוצה דתית), של ח"כ משה ארבל.

אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון – גזענות נגד קבוצה דתית), התש"ף–2019 של ח"כ משה ארבל (ש"ס).

הצעת החוק מבקשת לקבוע בהגדרת "גזענות" כי זו תחול גם על רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור בשל השתייכות לקבוצה דתית.

מספר פנימי: 2081386

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת         משה ארבל
מיכאל מלכיאלי
ינון אזולאי

______________________________________________

פ/59/22

 

הצעת חוק העונשין (תיקון – גזענות נגד קבוצה דתית), התש"ף–2019

 

תיקון סעיף 144א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977[1], בסעיף 144א –
(1)      בהגדרה "גזענות" בסופה יבוא "או לקבוצה דתית";
(2)      אחרי ההגדרה "גזענות" יבוא ""קבוצה דתית" – קבוצת אנשים המתאפיינת באמונתה הדתית, במנהגיה הדתיים או באורחות חייה, ככל שאלו הונהגו בשל אמונתה הדתית או הלכות דתה."

דברי הסבר

מערכת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים התאפיינה בשיח שנאה קשה כלפי קבוצות אוכלוסייה שונות, ראש וראשונה להן אוכלוסיית המיעוט החרדי במדינת ישראל. נוכח שיח זה אין להתפלא על גילויי השנאה כלפי האוכלוסייה הדתית והחרדית אשר הולכים ורבים הן בצורת פרסומים המטיפים לשנאה והן בצורות אלימות יותר.

נוכח מגמה מדאיגה זו בחברה הישראלית, התחזק הצורך הדחוף להביא את החקיקה במדינת ישראל למאה העשרים ואחת ולהגדיר שנאה על רקע דתי כביטוי של גזענות, בדומה לנעשה במדינות אחרות, וליתן בכך ביטוי חוקי לצורך בהרחבת ההגנה הניתנת באמצעות חקיקת "פשעי שנאה" (Hate-Crime Legislation).

כך למשל, חוק זכויות האזרח בארצות הברית (Civil Rights Act) קבע איסור פדרלי לפצוע או לאיים על אדם בשל גזעו, צבעו, דתו או מוצאו הלאומי (18 U.S.C. § 245(b)(2)). החוק לפיקוח על פשעי אלימות ואכיפה (Violent Crime Control and Law enforcement Act) קבע כי על הוועדה הממליצה על רמות הענישה ושיקולי הענישה לבתי המשפט הפדרליים בארצות הברית, להחמיר את העונשים עבור פשעי שנאה שבוצעו על בסיס גזע, צבע, דת, מוצא לאומי, אתניות ומין(Pub.L. 103-322, Title XXVIII, § 280003, 1994, 108 Stat. 2096). דברים דומים אף קובעת החקיקה בבריטניה (Crime and Disorder Act 1998 – החקיקה קובעת כי פשע שבוצע בשל שנאה לקורבן על בסיס השתייכותו לקבוצה גזעית או דתית מהווה נסיבה לחומרה בענישה), בקנדה (Criminal Code, Section 318(4)) וביתר העולם המערבי.

לפיכך, מוצע לקבוע בהגדרת "גזענות" כי זו תחול גם על רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור בשל השתייכות לקבוצה דתית. עוד מוצע להוסיף הגדרה למונח "קבוצה דתית" אשר יבהיר כי זו מתייחסת הן לקבוצות בני דת מסוימת, למשל נוצרים או מוסלמים, והן לקבוצות אוכלוסייה המתאפיינות במנהגיהן הדתיים או באורחות חייהן ככל שאלו הונהגו בשל אמונה דתית או הלכות הדת.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מסעוד גנאים וקבוצת חברי הכנסת (פ/3454/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בחשוון התש"ף – 4.11.19