הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול קטינים לחזרה בתשובה) של ח"כ תמר זנדברג

היום, שני 11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול קטינים לחזרה בתשובה), התש"ף–2019 של ח"כ תמר זנדברג (המחנה הדמוקרטי).

הצעת החוק מבקשת לאסור בחוק העונשין פעולות ישירות או עקיפות של מי שפועל מטעם גופים כאלה במטרה לשדל קטינים לחזור בתשובה.

הכנסת העשרים ושתיים

יוזמת: חברת הכנסת תמר זנדברג

______________________________________________
פ/249/22

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול קטינים לחזרה בתשובה), התש"ף–2019

הוספת סעיף 367א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1997 , אחרי סעיף 367 יבוא:
"החזרת קטין בתשובה 367א. המשדל קטין לחזור בתשובה או עושה פעולה אחרת, במישרין או בעקיפין, שיש בה להביא לידי חזרה בתשובה של קטין, שלא בנוכחות הוריו ובאישורם, באופן הפוגע בסמכות ההורים כהגדרתה בסעיפים 14 ו-15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 , דינו – מאסר ששה חודשים; לעניין סעיף זה, "חזרה בתשובה"- הפיכה מאדם חילוני לאדם דתי".
דברי הסבר
לנוכח ריבוי מקרים בהם גופים דתיים שונים בישראל משדלים קטינים לחזור בתשובה, בין היתר באמצעות פעילות והפצת חומר הכולל איומים בבתי ספר, מוצע לאסור בחוק העונשין פעולות ישירות או עקיפות של מי שפועל מטעם גופים כאלה במטרה לשדל קטינים לחזור בתשובה.
מבחינה מעשית שידול לחזרה בתשובה דומה לשידול להמרת דת, שהאיסור עליו קבוע בסעיף 368(ב) לחוק העונשין. ההצעה מתייחסת לשידול קטין, שבדרך כלל דעותיו ואמונותיו מגובשות פחות משל אדם בוגר, לשנות את אמונתו ולהפוך מאדם חילוני לדתי, דבר שמן הראוי שישקול בינו לבין עצמו ללא כל לחץ או פיתוי חיצוניים.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/58/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בחשוון התש"ף – 11.11.19