הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול קטינים לחזרה בתשובה), של ח"כ תמר זנדברג

היום, שני 6.7.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול קטינים לחזרה בתשובה), התש"ף–2020 של ח"כ תמר זנברג (מרצ).

הצעת החוק מבקשת לאסור בחוק העונשין פעולות ישירות או עקיפות של מי שפועל מטעם גופים כאלה במטרה לשדל קטינים לחזור בתשובה.

 

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמת:        חברת הכנסת        תמר זנדברג

 

______________________________________________

פ/1491/23

 

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול קטינים לחזרה בתשובה), התש"ף–2020

הוספת סעיף 367א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1997[1], אחרי סעיף 367 יבוא:
    "החזרת קטין בתשובה 367א. המשדל קטין לחזור בתשובה או עושה פעולה אחרת, במישרין או בעקיפין, שיש בה להביא לידי חזרה בתשובה של קטין, שלא בנוכחות הוריו ובאישורם, באופן הפוגע בסמכות ההורים כהגדרתה בסעיפים 14 ו-15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962[2], דינו – מאסר ששה חודשים; לעניין סעיף זה, "חזרה בתשובה" – הפיכה מאדם חילוני לאדם דתי".

דברי הסבר

לנוכח ריבוי מקרים בהם גופים דתיים שונים בישראל משדלים קטינים לחזור בתשובה, בין היתר באמצעות פעילות והפצת חומר הכולל איומים בבתי ספר, מוצע לאסור בחוק העונשין פעולות ישירות או עקיפות של מי שפועל מטעם גופים כאלה במטרה לשדל קטינים לחזור בתשובה.

מבחינה מעשית שידול לחזרה בתשובה דומה לשידול להמרת דת, שהאיסור עליו קבוע בסעיף 368(ב) לחוק העונשין. ההצעה מתייחסת לשידול קטין, שבדרך כלל דעותיו ואמונותיו מגובשות פחות משל אדם בוגר, לשנות את אמונתו ולהפוך מאדם חילוני לדתי, דבר שמן הראוי שישקול בינו לבין עצמו ללא כל לחץ או פיתוי חיצוניים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/249/22).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום 6.7.2020

 

שינוי גודל גופנים