הצעת חוק: העונס על סרבן גט לא יוגבל ל10 שנים (של תקופות מאסר שונות) אלא יורחב ל25 שנה באותה מתקונת

הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הארכת תקופת מאסר), התשע"א–2011

תופעת "סרבני הגט" פוגעת בנשים רבות שנפרדו מבעליהן.
חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995, קובע את מכלול הסנקציות והכלים שניתן להפעיל כנגד סרבני גט המסרבים, ללא סיבה מוצדקת, לתת גט לבת זוגם. אחת הסנקציות המרכזיות היא שליחת הסרבן למאסר עד שיתרצה וייתן את הגט המיוחל.
אולם, החוק מאפשר לבתי הדין לשלוח סרבן למאסר לתקופות שונות שלא עולות בסך הכל על 10 שנות מאסר.
מוצע על כן לאפשר לבתי הדין הרבניים לשלוח סרבני גט, המסרבים ללא סיבה מוצדקת, לתקופות מאסר שונות של עד 25 שנה במצטבר.

הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הארכת תקופת מאסר), התשע"א–2011

תיקון סעיף 3: 
1. בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995 , בסעיף 3(ב), במקום "עשר שנים" יבוא "עשרים וחמש שנים".

דברי הסבר

תופעת "סרבני הגט" פוגעת בנשים רבות שנפרדו מבעליהן. חז"ל, כשרצו לתאר את גודל הטרגדיה של ירושלים בשיא שפלותה אחר החורבן, השוו אותה לעגונה: "איכה ישבה בדד…הייתה כאלמנה- אלמנה אין כתיב כאן אלא כאלמנה שהלך בעלה למדינת הים" (איכה רבה א,ג). הרמב"ם משווה אישה שכלואה בנישואיה בעל כורחה לשבויה (אישות יד,ח). חכמינו יצאו מגדרם למען העגונות: הם הקלו בדיני ראיות "כדי שלא תשארנה בנות ישראל עגונות" (רמב"ם גירושין יג,כט), ואף תיקנו תקנות כדי למנוע מגברים לעגן את נשותיהם, כדוגמת תקנת הרמב"ם במצרים למנוע יציאה מהארץ של בעל שלא נתן גט לאשתו (תשובת הרמב"ם סי' שמז), וחרמות חברתיות כנגד בעל המסרב לגרש את אשתו (רבנו תם ספר הישר סי' כד). במקרים קיצוניים אף התירו ענישה פיזית כדי לכוף את הבעל לגרש את אשתו (יבמות קו ע"א).
  מתוך חובה קדושה להתיר עגונות, באנו לנסות לתקן את המציאות בת זמננו, המותירה נשים רבות בעיגונן.
חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995, קובע את מכלול הסנקציות והכלים שניתן להפעיל כנגד סרבני גט המסרבים, ללא סיבה מוצדקת, לתת גט לבת זוגם. אחת הסנקציות המרכזיות היא שליחת הסרבן למאסר עד שיתרצה וייתן את הגט המיוחל.
אולם, החוק מאפשר לבתי הדין לשלוח סרבן למאסר לתקופות שונות שלא עולות בסך הכל על 10 שנות מאסר. רק לאחרונה השתחרר סרבן שכזה ממאסר של 10 שנים כאשר הוא עדיין מסרב לתת לאשתו את הגט המיוחל ומשאיר אותה עגונה. לפי החוק הנוכחי לא ניתן לשלחו שוב לתקופת מאסר.
מוצע על כן לאפשר לבתי הדין הרבניים לשלוח סרבני גט, המסרבים ללא סיבה מוצדקת, לתקופות מאסר שונות של עד 25 שנה במצטבר.
הצעת החוק נוסחה בשיתוף עמותת "צהר לחקיקה" של רבני צהר. 
——————————-
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו באייר התשע"א – 30.5.11