הצעת חוק הספורט (תיקון – מועדונים שומרי שבת), התשע"ט–2019 של ח"כ מיקי זוהר.

היום, שני 27.5.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הספורט (תיקון – מועדונים שומרי שבת), התשע"ט–2019 של ח"כ מיקי זוהר (הליכוד).

הצעת החוק מבקשת לאפשר למועדוני ספורט להודיע לארגונים המאגדים ומייצגים אותם, שהם גם האחראים על ארגון פעילויות הספורט, כי הם שומרי שבת.

מספר פנימי: 2079319

הכנסת העשרים ואחת

 

יוזם:           חבר הכנסת            מכלוף מיקי זוהר

 

______________________________________________

פ/373/21

הצעת חוק הספורט (תיקון – מועדונים שומרי שבת), התשע"ט–2019

 

הוספת סעיף 10ג 1. בחוק הספורט התשמ"ח–1988[1], אחרי סעיף 10ב יבוא:
    "חופש דת 10ג. (א)      מועדון ספורט המשתייך לאיגוד ספורט מוכר רשאי להודיע להתאחדות או לאיגוד שאליו הוא משתייך, וכן לארגון הספורט או לאגודת הספורט שבהם הוא מאוגד, כי הוא "מועדון שומר שבת".
            (ב)      הודעה כאמור תימסר כשהיא חתומה בידי עורך דין בא כוח השולח, ותוקפה יהיה למשך עונת ספורט אחת בלבד.
            (ג)       הודיע מועדון הספורט כי הוא שומר שבת כאמור –
              (1)      ההתאחדות, האיגוד, הארגון או האגודה לא יקיימו פעילות ספורט מאורגנת בימי שבת וחג, שהמועדון יחוייב להשתתף בהם; בסעיף זה, "שבת וחג" – פרק הזמן החל משעתיים לפני כניסת השבת או החג ועד שעתיים אחרי יציאת השבת או החג;
              (2)      ההתאחדות, האיגוד, הארגון או האגודה יוודאו כי הישגי המועדון כאמור לא ייפגעו כתוצאה מקיום הוראות
פסקה (1);
              (3)      ההתאחדות, האיגוד, הארגון או האגודה יפעלו, ככל האפשר, מול ארגוני ספורט בין-לאומיים לכיבוד חופש הדת של מועדונים שומרי שבת;
              (4)      תמיכה במועדון לא תיפגע כתוצאה מקיום הוראות פסקה (1); לעניין זה, "תמיכה במועדון" – תמיכה במוסדות ציבור בתחום הספורט לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[2], או תמיכה כמשמעותה בסעיף 9 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז–1967[3]."

 

דברי הסבר

ענפי ספורט מקצועי רבים במדינת ישראל סגורים בפני ספורטאים שומרי שבת, מאחר ופעילויות ספורט רבות מתקיימות בשבתות ובחגים. ישנן לא מעט קבוצות ספורט שמעוניינות לא לקיים את משחקיהן בשבת או בחג, אך המסגרת הקיימת כיום מחייבת אותן לפעול אחרת.

מצב זה מהווה אפליה מחמת אמונתם הדתית של אותם ספורטאים, והדבר אינו מתקבל על הדעת במדינה יהודית ודמוקרטית השואפת להבטיח שוויון וחופש דת לאזרחיה. מנגד, מרבית אוהדי הספורט המקצועי בישראל הורגלו לכך שפעילויות הספורט מתקיימות בשבת ובחג ועל כן קיים צורך באיזון.

מוצע לאפשר למועדוני ספורט להודיע לארגונים המאגדים ומייצגים אותם, שהם גם האחראים על ארגון פעילויות הספורט, כי הם שומרי שבת.

לשחקן שומר שבת הזכות לבחור לשחק במועדון שומר שבת ובכך לשמור על דתו ואמונתו. להודעה כאמור ארבע השלכות:

  1. הארגונים לא יקיימו בשבת ובחג פעילויות ספורט שמועדון שומר שבת יחויב להשתתף בהן;
  2. הארגונים יהיו ערבים לכך שהימנעות מהשתתפות בפעילויות ספורט המתקיימות בשבת או בחג לא תפגע בהישגיו של מועדון שומר שבת;
  3. הארגונים יפעלו ככל האפשר מול ארגוני ספורט בין-לאומיים לשמירה על חופש הדת של מועדון שומר שבת;
  4. התמיכות שמקבלים מועדוני הספורט לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, וכן מהמועצה להסדר הימורים בספורט, לא ייפגעו כתוצאה מאי-השתתפותם בפעילויות ספורט.

ההוראות לא נוגעות לפעילויות שבהן איש מהצדדים אינו שומר שבת. כמו כן, ההצעה לא כוללת קריטריונים להגדרת מועדון כשומר שבת, על מנת לאפשר את ההגדרה, בין השאר, למועדונים שאף אחד מהספורטאים בהם אינו שומר שבת, אך קיימת דרישה לכך מצד האוהדים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/2480/19).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר וקבוצת חברי הכנסת (פ/913/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באייר התשע"ט – 27.5.19

 

 

[1] ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.

[2] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

[3] ס"ח התשכ"ז, עמ' 142.