הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הרחבת הגדרת הורים מיועדים), התשע"ט–2019 של ח"כ מיכל רוזין.

היום, שני 27.5.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הרחבת הגדרת הורים מיועדים), התשע"ט–2019 של ח"כ מיכל רוזין (מרצ).

הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 1 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו–1996 ולקבוע שהגדרת "הורים מיועדים" תכלול איש או אישה או שני בני אדם, ללא הבדל דת, גזע, מין או נטייה מינית.

הכנסת העשרים ואחת

 

יוזמת:        חברת הכנסת        מיכל רוזין

 

______________________________________________

פ/337/21

 

הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הרחבת הגדרת הורים מיועדים), התשע"ט–2019

תיקון סעיף 1 1. בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו–1996[1], בסעיף 1, במקום ההגדרה "הורים מיועדים" יבוא:
    ""הורים מיועדים" – איש או אישה או שני בני אדם, תושבי ישראל, המתקשרים יחד עם אם נושאת לשם הולדת ילד."

דברי הסבר

ביום 18 ביולי 2018 עבר בקריאה השנייה ובקריאה השלישית במליאת הכנסת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון מס' 2), התשע"ח–2018. החוק הרחיב את הקבוצה הזכאית להליך פונדקאות בישראל גם לאישה, ללא בן זוג, הסובלת מבעיה רפואית שבשלה היא אינה יכולה לשאת היריון. עם זאת, התיקון מדיר את קבוצת ההורים המיועדים שהם בני זוג מאותו המין וכן גברים יחידניים, ובכך מביא לפגיעה חמורה בשוויון.

לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו–1996 ולקבוע שהגדרת "הורים מיועדים" תכלול איש או אישה או שני בני אדם, ללא הבדל דת, גזע, מין או נטייה מינית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אמיר אוחנה וקבוצת חברי הכנסת (פ/5731/20), על ידי חבר הכנסת נחמן שי (פ/5733/20), על ידי חברת הכנסת מיכל בירן (פ/5807/20; פ/5808/20) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/5809/20).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת ציפי לבני (פ/5852/20).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באייר התשע"ט – 27.5.19

[1] ס"ח התשנ"ו, עמ' 176.