הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורים מיועדים), התשע"ט–2018 של ח"כ מיכל בירן

הצעת חוק זו של ח"כ מיכל בירן (המחנה הציוני) מבקשת לקבוע כי כל זוג או הורה יחיד שרוצה להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, יוכל להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, ככל שיש להם קושי להביא ילדים בדרכים אחרות.

הכנסת העשרים

יוזמת:        חברת הכנסתמיכל בירן
              
______________________________________________                                          
                                             פ/5807/20
 
הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורים מיועדים), התשע"ט–2018
תיקון סעיף 1
1.
בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו–1996‏[1], בסעיף 1 –
 
 
(1)      במקום ההגדרה "הורים מיועדים" יבוא:
 
 
 
""הורים מיועדים" – הורים מיועדים שהם בני זוג וכן הורה מיועד יחיד;'';
 
 
(2)      במקום ההגדרה "הורים מיועדים שהם בני זוג" יבוא:
 
 
 
""הורים מיועדים שהם בני זוג" – בני זוג המתקשרים יחד עם אם נושאת לשם הולדת ילד;";
 
 
(3)      במקום ההגדרה "אם מיועדת יחידה" יבוא:
 
 
 
""הורה מיועד יחיד" – אדם בלא בן זוג, המתקשר עם אם נושאת לשם הולדת ילד;".
דברי הסבר
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד), התשנ"ו–1996 (להלן – החוק), קובע מי זכאי להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת לשם הולדת ילד. החוק כיום חל רק על זוגות הטרוסקסואלים, שלאישה יש קושי להרות. בתיקון האחרון לחוק, תוקן החוק והוחל גם על אם מיועדת יחידנית שיש לה קושי להרות.
מטרת הצעת חוק זו היא לאפשר לזוג גברים או לזוג נשים, המקיימים תא משפחתי משותף או להורה יחיד המבקשים להביא ילדים באמצעות אם נושאת, את הזכות הבסיסית להורות ולחיי משפחה.
 מניעת האפשרות להביא ילד באמצעות הליך פונדקאות מזוג גברים הוא הפליה ברורה שאינה עולה בקנה אחד עם הזכות לשוויון, הזכות לכבוד האדם והזכות לחיי משפחה. בית המשפט העליון, בבגץ 781/15 איתי ארד-פנקס נ' הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים, (ניתן ביום – 3 באוגוסט 2017), התייחס לזכות של אבות יחידניים לילדים והשימוש בהסכמים לנשיאת עוברים עבורם:
״עתירה זו אינה בבחינת מופע משפטי ספוראדי, אלא ניצבת היא בליבו של מאבק עיקש וממושך לשוויון ולהכרה בקהילת הלהט"ב במגוון תחומי חיים, ובפרט בכל הנוגע לזכות להפוך להורה… זאת לנוכח כמיהתם העזה של אנשי ונשות הקהילה הגאה להורות והפגיעה הקשה בכבודם כתוצאה מההבחנה שעורך החוק בינם לבין זוגות הטרוסקסואליים – הבחנה שענייניותה מוטלת בספק רב…״
הלכי הרוח העולים מפסיקתו של בג״ץ נשמעו גם על ידי רוב מוחץ בקהל הציבורי בישראל וההפליה הבוטה הובילה להפגנות רבות ברחבי ישראל בחודש יולי 2018.
לפיכך, מוצע לקבוע כי כל זוג או הורה יחיד שרוצה להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, יוכל להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, ככל שיש להם קושי להביא ילדים בדרכים אחרות.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אמיר אוחנה וקבוצת חברי הכנסת (פ/5731/20) ועל ידי חבר הכנסת נחמן שי (פ/5733/20).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בחשוון התשע"ט – 5.11.18