הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון – סיוע משפטי למבקשים להירשם כארמים) (הוראת שעה), התשע"ו–2016

עד לשנת 2014 לא התאפשר לאוכלוסייה הארמית להירשם כבני הלאום הארמי. בשנה זו החליט משרד הפנים לאפשר רישום תושבים כבני הלאום הארמי, אך הרישום כרוך בצורך לפנות לבית המשפט המחוזי באמצעות הגשת תובענה ובה לעתור לקבלת פסק דין הצהרתי המכריז כי הם בני הלאום הארמי. ניהול הליך משפטי שכזה כרוך בהוצאות ובהן אגרת בית משפט ותשלום עבור הייצוג המשפטי. הוצאות שכאלו מהוות נטל משמעותי ובלתי מוצדק על בני האוכלוסייה הארמית. לפיכך מוצע לתקן את התוספת לחוק כך שהתושבים המעוניינים בהגשת הליך המצהיר עליהם כארמים יהיו זכאים לסיוע משפטי וגם לפטור מאגרת בית המשפט בגין ההליך האמור.

מספר פנימי: 2005461
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתעודד פורר
                                                חמד עמאר
                                                רוברט אילטוב
                                                יוליה מלינובסקי          
______________________________________________                                         
                                             פ/3266/20
 
הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון – סיוע משפטי למבקשים להירשם כארמים) (הוראת שעה), התשע"ו–2016
הוספת פרט 9
1.
בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972[1], בתוספת, אחרי פרט 8 יבוא:
 
 
"9.      לאדם, בכל הנוגע להליך שהוא נוקט בבית משפט לקבלת פסק דין הצהרתי המעיד על השתייכותו ללאום הארמי; פרט זה יעמוד בתוקפו חמש שנים מיום פרסומו."
דברי הסבר
סעיף 2א(5) לחוק מרשם האוכלוסין קובע, כי במרשם האוכלוסין יירשמו פרטי הלאום של תושבי המדינה. עד לשנת 2014 לא התאפשר לאוכלוסייה הארמית להירשם כבני הלאום הארמי. בשנה זו החליט משרד הפנים לאפשר רישום תושבים כבני הלאום הארמי, אולם מכיוון שתיקון רישום קיים במרשם האוכלוסין מחייב הצגת "תעודה ציבורית" (ראה סעיף 19ג(א) לחוק מרשם האוכלוסין) ומכיוון ש"תעודה ציבורית" לפיה אדם משתייך ללאום הארמי יכול לתת רק בית המשפט, נאלצים המבקשים לשנות את הרישום במרשם האוכלוסין לארמי לפנות לבית המשפט המחוזי באמצעות הגשת תובענה ובה לעתור לקבלת פסק דין הצהרתי המכריז כי הם בני הלאום הארמי (ראה ה"פ (נצ') 12975-07-15 שאדי ח'לול נ' משרד הפנים – מנהל האוכלוסין (20.7.15)). ניהול הליך משפטי שכזה כרוך בהוצאות ובהן אגרת בית משפט ותשלום עבור הייצוג המשפטי. הוצאות שכאלו מהוות נטל משמעותי ובלתי מוצדק על בני האוכלוסייה הארמית שלא יכלו להירשם בעבר כארמים, לנוכח מדיניות הרישום שהוחלה עד לשנת 2014. לפיכך מוצע לתקן את התוספת לחוק כך שיתווספו הליכים לצורך קבלת "תעודה ציבורית" המצהירה על אדם כבן הלאום הארמי . כפועל יוצא מכך יהיו התושבים המעוניינים בהגשת הליך המצהיר עליהם כארמים זכאים לסיוע משפטי וגם לפטור מאגרת בית המשפט בגין ההליך האמור, בהתאם להוראות תקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007. הוראה זו תעמוד בתוקף במשך חמש שנים שבמהלכן יוכלו תושבים המעוניינים בשינוי רישום כאמור להגיש הליך תוך קבלת סיוע משפטי ופטור מאגרת בית המשפט.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בתמוז התשע"ו – 1.8.16
 
[1] ס"ח התשל"ב, עמ' 95.