הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון – קביעת מקומות לרחצה נפרדת), של ח"כ אליהו ברוכי

היום, שני הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון – קביעת מקומות לרחצה נפרדת), התשפ"א–2020 של ח"כ אליהו ברוכי (יהדות התורה).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי שטחו של החוף הנפרד ומספרם של מתקני החוף הנלווים, כגון מקלחות, סככות, מלתחות ובתי שימוש, ייקבעו על פי מספר המתרחצים הממוצע שיבוא לידי ביטוי בסקר ייחודי לכך שתערוך הרשות המקומית אחת לשלוש שנים. עוד מוצע לאפשר לרשות מקומית שבה לפחות שישה חופי רחצה מוכרזים, להכריז על חוף נפרד לנשים וחוף רחצה נפרד לגברים שיפעל בכל ימות השבוע, ככל שהדבר מתבקש מסקר מספר המתרחצים האמור.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:          חבר הכנסת          אליהו ברוכי

______________________________________________

פ/2245/23

הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון – קביעת מקומות לרחצה נפרדת), התשפ"א–2020

 

תיקון סעיף 6 1. בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד–1964[1], בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
    "(ג) (1)      ייעדה רשות מקומית מקומות או זמנים לרחצה בלעדית כאמור בסעיף קטן (ב), שטח החוף שיוקצה ומספרם של מתקני החוף הנלווים שיותקנו בחוף ייקבעו בהתחשב במספר המתרחצים הממוצע בחוף ויתעדכנו בהתאם בכל שלוש שנים; לצורך קביעת מספר המתרחצים הממוצע תערוך הרשות המקומית סקר מתרחצים בחופים שאינם מיועדים לרחצה בלעדית ובחופים שמיועדים לרחצה בלעדית, ככל שיש כאלו באותה רשות מקומית (להלן – סקר מספר המתרחצים), בין הימים י"א באב לכ"ב באב, אחת לשלוש שנים.
      (2)      רשות מקומית שבה לפחות שישה מקומות רחצה מוכרזים רשאית לייעד חוף נפרד לרחצת נשים וחוף נפרד לרחצת גברים, שיהיו פתוחים בכל ימות השבוע, ככל שהדבר נדרש לפי סקר מספר המתרחצים באותה רשות מקומית."

דברי הסבר

חלק גדול מאוכלוסיית מדינת ישראל, בהם דתיים, חרדים, מוסלמים ואזרחים שאינם דתיים, מעוניינים ברחצה נפרדת מטעמים שונים ומשתמשים בחופים נפרדים לשם רחצה. בשנת 1978 התקבל תיקון לחוק הסדרת מקומות רחצה התשכ"ד-1964 (להלן החוק), ובו נקבע כי במידה שאחד או שניים מחברי מועצת הרשות המקומית, תלוי במספר חברי המועצה באותה רשות, ביקשו שהרשות תקצה חוף רחצה נפרד, לפי סעיף 6(א)(4) לחוק, הרשות תהיה חייבת לקבוע זמני רחצה או שהרשות תקצה חוף רחצה נפרד, לפי סעיף 6(א)(4) לחוק, הרשות תהיה חייבת לקבוע זמני רחצה או מקומות רחצה נפרדים בהתאם לדרישה.

כמו כן, בשנת 1996 התקבל תיקון נוסף לחוק ובו נקבע כי במקומות רחצה המוגדרים בחוק כמקומות מרפא, יקבעו שעות נפרדות לנשים ולגברים, אולם התיקון מתייחס רק למקומות מרפא ולא לחופי ים רגילים.

בחלק גדול מהרשויות המקומיות קיים "חוף נפרד", אולם שטח החוף ומספר המתקנים שבו, נותרו כפי שהיו לפני עשרות שנים, למרות שבמשך השנים גדל מספרה של האוכלוסייה המבקשת להשתמש באותם חופים מופרדים.

לפיכך, מוצע לקבוע כי שטחו של החוף הנפרד ומספרם של מתקני החוף הנלווים, כגון מקלחות, סככות, מלתחות ובתי שימוש, ייקבעו על פי מספר המתרחצים הממוצע שיבוא לידי ביטוי בסקר ייחודי לכך שתערוך הרשות המקומית אחת לשלוש שנים.

עוד מוצע לאפשר לרשות מקומית שבה לפחות שישה חופי רחצה מוכרזים, להכריז על חוף נפרד לנשים וחוף רחצה נפרד לגברים שיפעל בכל ימות השבוע, ככל שהדבר מתבקש מסקר מספר המתרחצים האמור.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/2238/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (פ/1449/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בחשוון התשפ"א – 26.10.20