הצעת חוק: הסדרת מעמדם של רבני יישוב ורבנים איזוריים

רבני יישובים ורבנים אזוריים הם מנהיגים קהילתיים אשר משרתים את תושבי האזור שבו הם מכהנים ומהווים סמכות רוחנית ודתית למי שמבקש בכך. לעומת רבני ערים ומועצות מקומיות, שמעמדם, אופן בחירתם וכהונתם מוסדרים בתקנות שירותי הדת היהודיים אין עניינם של רבני יישובים או רבנים אזוריים מוסדר בחקיקה או בתקנות.

לפי הצעת חוק זאת יש להסדיר בחוק את אופן כהונתם ושיטת בחירתם של רבני יישובים ורבנים אזוריים, מוצע לקבוע שבדומה לרב עיר או רב מועצה מקומית, יכהן רב יישוב או רב מועצה אזורית במשרה מלאה, מוצע לקבוע שבכל יישוב או מועצה אזורית יכהן רב אחד בלבד.

על מנת לחזק ולבסס את החיבור בין הרב לקהילתו, הצעת החוק קובעת כי רב יישוב ורב אזורי יתמנו בידי הנציגים המקומיים של התושבים שהוא אמור לשרת. הוועד המקומי יבחר את רב היישוב ומועצת המועצה האזורית תבחר את הרב האזורי.

עוד מוצע למנוע הפליה של רב היישוב או הרב האזורי על רקע השתייכותו הדתית, העדפותיו, עמדותיו, מוצאו או מינו.

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – בחירת רב יישוב ורב אזורי וכהונתם), התשע"ה–2014

 

הוספת סעיפים 12ב עד 12ח 

1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 12א יבוא:

"רב יישוב  

12ב. ליישוב יהיה רב אחד בלבד (להלן – רב היישוב) שיכהן במשרה מלאה; ואולם, ביישוב שמספר תושביו אינו עולה על 15,000, יקבע הוועד המקומי כמשמעותו בפקודת המועצות המקומיות (להלן – הוועד המקומי) את היקף המשרה; בחוק זה, "יישוב" – מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות מקומית.

שיטת הבחירות לרב יישוב

12ג. רב יישוב ייבחר על ידי הוועד המקומי בבחירות אישיות, ישירות, שוות וחשאיות.

רב אזורי 

 12ד. למועצה אזורית יהיה רב אחד בלבד (להלן – רב אזורי) שיכהן במשרה מלאה; ואולם, במועצה אזורית שמספר תושביה אינו עולה על 15,000 תקבע מועצת המועצה האזורית את היקף המשרה.

שיטת הבחירות לרב אזורי

12ה.רב אזורי ייבחר על ידי מועצת המועצה האזורית בבחירות אישיות, ישירות, שוות וחשאיות.

כשירות להיבחר כרב יישוב ורב אזורי 

12ו. כשיר להיבחר כרב יישוב או כרב אזורי –

                            (1)    מי שבעת הבחירה מלאו לו עשרים וחמש שנים והוא אזרח ישראל;

                            (2)    מי שלא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כרב יישוב או רב אזורי או שלא נשא עונש מאסר ואם נשא תקופת מאסר חלפה תקופת ההתיישנות לגבי העבירה שבה הורשע כמשמעותה בסעיף 14 לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א–1981 , מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי עונש המאסר, לפי המאוחר.

 תקופת כהונה ופקיעתה

12ז. (א) נבחר רב יישוב או רב אזורי לראשונה, תקופת כהונתו תהיה חמש שנים; נבחר רב כאמור לכהונה נוספת, תהיה כל תקופת כהונה נוספת שלו לאחר שנבחר שוב עשר שנים.

        (ב)    על אף האמור בסעיף קטן (א), כהונתו של רב יישוב או רב אזורי תפקע באחת מאלה:

                            (1)    בעת פטירתו או התפטרותו;

                            (2)    אם קבע השר, על פי חוות דעתם של שלושה רופאים שמינה שר הבריאות, כי מטעמי בריאות נבצר ממנו למלא תפקידו;

                            (3)    חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות כאמור בסעיף 12ו.

מניעת הפליה של רב יישוב או רב אזורי 

12ח. לא יופלה רב יישוב או רב אזורי בשל השתייכותו הדתית, העדפותיו, עמדותיו, מוצאו או מינו."

הוראות מעבר 

2. (א)הוראת סעיפים 12ב עד 12ח לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 1 לחוק זה, יחולו גם על רב יישוב או רב אזורי שנבחר לפני תחילתו של חוק זה, ואולם, כהונתו של רב יישוב או רב אזורי המכהן ביום התחילה תפקע בתום תקופת הכהונה כאמור בסעיף 12ז(א) לחוק בעיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, או בתום 24 חודשים מיום תחילתו של חוק זה, לפי המאוחר.

  (ב) על אף האמור בסעיפים 12ב ו-12ד לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 1 לחוק זה, כיהנו ביישוב ערב תחילתו של חוק זה יותר מרב יישוב או רב אזורי אחד, במועד פקיעת כהונתו של אחד מהם על פי הוראות חוק זה, לא ייבחר רב יישוב או רב אזורי חדש תחתיו. פקעה כהונתם של כל הרבנים, ייבחר רב יישוב או רב אזורי אחד בהתאם להוראות חוק זה.

 

דברי הסבר

רבני יישובים ורבנים אזוריים הם מנהיגים קהילתיים אשר משרתים את תושבי האזור שבו הם מכהנים ומהווים סמכות רוחנית ודתית למי שמבקש בכך. לעומת רבני ערים ומועצות מקומיות, שמעמדם, אופן בחירתם וכהונתם מוסדרים בתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), התשס"ז–2007, אין עניינם של רבני יישובים או רבנים אזוריים מוסדר בחקיקה או בתקנות.

מוצע בזאת להסדיר בחוק את אופן כהונתם ושיטת בחירתם של רבני יישובים ורבנים אזוריים. מוצע לקבוע שבדומה לרב עיר או רב מועצה מקומית, יכהן רב יישוב או רב מועצה אזורית במשרה מלאה, זאת למעט יישובים ומועצות אזוריות שמספר תושביהם אינו עולה על 15,000. בשונה מרבני ערים או רבני מועצות מקומיות, מוצע לקבוע שבכל יישוב או מועצה אזורית יכהן רב אחד בלבד, וזאת מכיוון שאין צורך בכפילות תפקידים רבניים וכיום כל רב יכול לפסוק ולייעץ הלכתית לכל עדה ביהדות.

על מנת לחזק ולבסס את החיבור בין הרב לקהילתו, הצעת החוק קובעת כי רב יישוב ורב אזורי יתמנו בידי הנציגים המקומיים של התושבים שהוא אמור לשרת. הוועד המקומי יבחר את רב היישוב ומועצת המועצה האזורית תבחר את הרב האזורי.

פקיעת כהונתם של רב יישוב או רב אזורי תהיה בנסיבות אלה: בתום תקופת כהונתם; בעת התפטרותו או פטירתו של הרב; אם הורשע הרב בעבירה פלילית שמפאת מהותה חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקידו, או שנשא עונש מאסר וטרם חלפה תקופת ההתיישנות; אם קבע השר לשירותי דת בהתייעצות עם רופאים שימנה שר הבריאות שנבצר מהרב לשמש בתפקידו עקב מצב בריאותו.

מוצע להגביל את תקופת כהונתו הראשונה של רב היישוב או הרב האזורי לחמש שנים, זאת על מנת לאפשר לקהילה תקופה לא ארוכה שבה ייבחן החיבור בין הרב לבין קהילתו. לאחר מכן יוכל הרב להיבחר לתקופות כהונה נוספות, בנות עשר שנים, כמקובל ברבנות הראשית, בערים ובמועצות המקומיות. כמו כן מוצע שרב יישוב או רב אזורי יוכל להתמנות לתפקידו מגיל עשרים וחמש ועליו להיות אזרח ישראל.

עוד מוצע למנוע הפליה של רב היישוב או הרב האזורי על רקע השתייכותו הדתית, העדפותיו, עמדותיו, מוצאו או מינו.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ג' בחשוון התשע"ה – 27.10.14