הצעת חוק הנחות בתעריפי מים וחשמל לבתי תפילה (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), של ח"כ משה ארבל

היום, שני 2.11.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הנחות בתעריפי מים וחשמל לבתי תפילה (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשפ"א–2020 של ח"כ משה ארבל (ש"ס).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כהוראת שעה בלבד, עד ליום 30 ביוני 2021, הנחה בתעריפי מים, שירותי ביוב וחשמל לבתי תפילה.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:          חבר הכנסת          משה ארבל

______________________________________________

פ/2270/23

 

הצעת חוק הנחות בתעריפי מים וחשמל לבתי תפילה (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשפ"א–2020

 

תיקון חוק המים 1. בחוק המים, התשי"ט–1959[1], בסעיף 112(ב), במקום "מקוואות" יבוא "מקוואות, בתי תפילה".
תיקון חוק תאגידי מים וביוב 2. בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001[2], בסעיף 102, אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:
    "(ב2)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מועצת הרשות תקבע תעריפים מופחתים לתשלומים שתגבה חברה מבית תפילה בעד שירותי מים ובעד שירותי ביוב."
תיקון חוק משק החשמל 3. בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996[3], בסעיף 31א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
    "(א1)  צרכן שהוא בית תפילה ישלם תשלום מופחת בשיעור של 50% מהתעריף הביתי בעד צריכתו."
תוקף 4. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021).

דברי הסבר

התפשטות נגיף הקורונה הביאה למשבר כלכלי חמור וחסר תקדים בכלכלה העולמית בכלל ובכלכלת ישראל בפרט. האמצעים שננקטו לשם הצלת חיים והאטת התפשטות הנגיף, בהם השבתת המשק הישראלי למשך תקופות ארוכות והטלת מגבלות קשות על המסחר, לצד צמצום בביקוש לייצוא, הביא לקיצוצים בשכר, לגלי פיטורים ולהוצאתם לחופשות ללא תשלום של מאות אלפי עובדים.

אחת התוצאות הישירות של המשבר הכלכלי הנוכחי הוא פגיעה בתרומות שמועברות לבתי תפילה מכלל הדתות, שנקלעו לקשיים תזרימיים משמעותיים בתקופה זו. מתוך הכרה בחשיבותם של בתי התפילה למרקם הקהילתי בישראל ולאספקת שירותי דת ופולחן לאזרחי ישראל, מוצע לקבוע כהוראת שעה בלבד, עד ליום 30 ביוני 2021, הנחה בתעריפי מים, שירותי ביוב וחשמל לבתי תפילה.

כבר כיום קובע סעיף 112(ב) לחוק המים, התשי"ט-1959, כי תעריפים למים המסופקים לשירותים ציבוריים מסוימים לא יעלו על 1.61 ש"ח למ"ק. מוצע להוסיף לרשימת שירותים ציבוריים אלה גם בתי תפילה. בנוסף, מוצע לתקן את חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, ואת חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, ולקבוע גם בהם תעריפים מופחתים לבתי תפילה בעד שירותי מים וביוב ובעד אספקת חשמל.

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ו בחשוון התשפ"א – 2.11.20