הצעת חוק המקרקעין (תיקון – זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), התשע"ז–2017

הצעת החוק של קבוצת חברי כנסת מסיעות שונות מבקשת לספק מענה לסוגיות של מחלוקות בדבר הפעלת מעלית שבת בבניין משותף.

ההצעה מבקשת לקבוע כי די בהסכמת 50% מבעלי הדירות כדי להפעיל את המעלית כמעלית שבת למשך רוב השבת (למעט השעות שבין חצות הלילה ל-6:00 בבוקר). אולם, יודגש כי התיקון המוצע רלוונטי רק לבניינים שבהם מותקנת יותר ממעלית אחת וכן שהדיירים המבקשים את הפעלת המעלית כמעלית שבת הם אלו שנושאים בעלות ההפעלה.

מספר פנימי: 2012623
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתאלעזר שטרן
                                                מנואל טרכטנברג
                                                מיכל רוזין
                                                מרדכי יוגב
                                                דוד אמסלם       
______________________________________________                                         
                                             פ/3777/20
 
הצעת חוק המקרקעין (תיקון – זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), התשע"ז–2017
 
תיקון סעיף 59ז
1.
בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969[1], (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 59ז –
 
 
(1)
במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
 
 
 
"(ב)     זמני הפעלת מעלית שבת יהיו אלה:
 
 
 
 
(1)       בליל שבת ובליל חג – משעת כניסת השבת או החג, למשך ארבע שעות;
 
 
 
 
(2)       ביום שבת וביום חג – משעה 8:00 בבוקר עד השעה 12:30, וכן במשך שלוש לפני צאת השבת או החג."
 
 
 
(ב1)     על אף האמור בסעיף קטן (א), דרשו 50% או יותר מבעלי הדירות בבית המשותף שבו מותקנות שתי מעליות, או 25% או יותר מבעלי הדירות בבית המשותף שמותקנות בו שלוש מעליות או יותר, להפעיל את אחת המעליות או יותר כמעלית שבת, תופעל מעלית שבת בזמנים אלה:
 
 
 
 
(1)       בליל שבת ובליל חג – משעת כניסת השבת או החג עד חצות הלילה;
 
 
 
 
(2)       ביום שבת וביום חג – משעה 6:00 בבוקר עד צאת השבת או החג.";
 
 
(2)
בסעיף קטן (ג), במקום "בסעיף קטן (ב)" יבוא "בסעיף זה.".
 
 
(3)
סעיף קטן (ג1) – בטל.
דברי הסבר
בשנים האחרונות עיקר הבנייה בישראל היא בנייה רוויה, ומגמה זו הולכת ומתעצמת. צורת מגורים זו, בעיקר במבנים רבי קומות, מגבירה את התלות של הדיירים במעלית. הדבר נכון ביתר שאת לגבי אוכלוסייה מבוגרת, זוגות צעירים עם ילדים או נכים.
כדי להקל על דיירים אלו פותח מנגנון "מעלית שבת" המאפשר פעילות אוטונומית של המעלית ללא צורך בחילול שבת. לפני כ-15 שנים הכיר המחוקק בחשיבות מנגנון זה באמצעות חוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א–2001.
ואולם , לא תמיד מצליחים כל הדיירים בבניין להסכים ביניהם על זמני הפעלת מעלית השבת. לצורך כך נקבעו תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), התשע"ד–2014. התקנות קובעות לוח זמנים להפעלת מעלית שבת, בתנאי שיש בבניין יותר ממעלית אחת. השעות שנקבעו בתקנות כברירת מחדל הן שעות לא סבירות בעליל. משפחה שיצאה בליל שבת מהבניין כדי להתארח אצל חברים לסעודת שבת לא יכולה בשום אופן להספיק לחזור בתוך זמן הפעילות של המעלית. כך גם בשבת בצהריים. בשבתות הקיץ הארוכות המשפחה נמצאת ב"מצור" משעה 12:00 ועד השעה 17:30.
הצעת חוק זו מבקשת לתקן את ברירת המחדל ולצמצם את מספר השעות שבהם יהיו דיירים שומרי-שבת "נצורים" בדירתם. לצד זאת, מוצע לקבוע כי די בהסכמת 50% מבעלי הדירות כדי להפעיל את המעלית כמעלית שבת למשך רוב השבת (למעט השעות שבין חצות הלילה ל-6:00 בבוקר). יודגש כי התיקון המוצע רלוונטי רק לבניינים שבהם מותקנת יותר ממעלית אחת וכן שהדיירים המבקשים את הפעלת המעלית כמעלית שבת הם אלו שנושאים בעלות ההפעלה.
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' בשבט התשע"ז – 30.1.17
 
 
 
[1] ס"ח התשכ"ט עמ' 259.