הצעת חוק המים (תיקון – הנחות לבתי תפילה), של ח"כ עאידה תומא סלימאן.

היום, שני 7.9.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק המים (תיקון – הנחות לבתי תפילה), התש"ף–2020 של ח"כ עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי גם בתי תפילה יהיו זכאים לתעריף המופחת הקבוע בחוק המים לגבי צריכת מים בבתי המרחץ, מקוואות ובתי חולים. כמו כן, מוצע להסמיך את מועצת הרשות לקבוע תעריפים מופחתים לתשלומים שייגבו תאגידי מים וביוב מבית תפילה בעד שירותי מים ובעד שירותי ביוב.

מספר פנימי: 2143187

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן
                                                 ינון אזולאי
                                                 סעיד אלחרומי
                                                 משה ארבל
                                                 איימן עודה
                                                 אימאן ח'טיב יאסין
                                                 עופר כסיף
                                                 יוסף ג'בארין
                                                 ג'אבר עסאקלה

______________________________________________

פ/2035/23

הצעת חוק המים (תיקון – הנחות לבתי תפילה), התש"ף–2020

 

תיקון סעיף 112 1. בחוק המים, התשי"ט–1959[1], בסעיף 112(ב) –
    (1)      אחרי "מקוואות" יבוא  "בתי תפילה";
    (2)      בסופו יבוא "לעניין זה, "בתי תפילה" – בתי כנסת, כנסיות, מסגדים או בתי תפילה אחרים, לרבות מבנים שייעודם העיקרי הוא קיום תפילה."
תיקון חוק תאגידי מים וביוב 2. בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001[2], בסעיף 102, אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:
    "(ב2)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מועצת הרשות תקבע תעריפים מופחתים לתשלומים שתגבה חברה מבית תפילה בעד שירותי מים ובעד שירותי ביוב; לעניין זה, "בית תפילה" – בית כנסת, כנסיה, מסגד או בית תפילה אחר, לרבות מבנה שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה."

דברי הסבר

מקורות המים בישראל הם קניין הציבור. ואולם, הפקת ואספקת מים לא מתבצעת על ידי הממשלה עצמה אלא על ידי גופים פרטיים. כדי לפקח ולהסדיר את השימוש במים בישראל, הוקמה הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – הרשות) וניתנו לה כלים לפיקוח על ספקי המים ועל מפיקי המים, ובין היתר מועצת הרשות מוסמכת לקבוע תעריפים לדמי מים.

בהתאם לחוק המים התשי"ט–1959, תעריף המים המסופקים לשירותים ציבוריים שהם בתי מרחץ, מקוואות ובתי חולים הינו תעריף מוזל בעשרות אחוזים מהתעריף שמשלם צרכן פרטי או מוסדות ציבוריים אחרים. מטרת הצעת החוק היא להשוות את תעריפי המים המשולמים על ידי בתי התפילה לתעריפים המשולמים על ידי השירותים הציבוריים האמורים. יצוין כי בתי התפילה קדושים וחשובים לדתות השונות לשם שמירה על צביון דתי, כפי שמקוואות חשובים לעם היהודי השומר על קיום דיני טהרה וחיי משפחה יהודית.

בתי התפילה משרתים ציבור רחב לשם תפילות ואחדות, ובתוך כך גם מאפשרים למתפללים ליטול את ידיהם לפני או אחרי תפילה ולשתות מים. עלות המים גבוהה וחלק מבתי התפילה מתקשים לעמוד בעלות זו משום שהם מוסדות ללא כוונת רווח, ולרוב פעילותם מבוססת על תרומותיהם של המתפללים.

לפיכך, מוצע לקבוע כי גם בתי תפילה יהיו זכאים לתעריף המופחת הקבוע בחוק המים לגבי צריכת מים בבתי המרחץ, מקוואות ובתי חולים. כמו כן, מוצע להסמיך את מועצת הרשות לקבוע תעריפים מופחתים לתשלומים שייגבו תאגידי מים וביוב מבית תפילה בעד שירותי מים ובעד שירותי ביוב.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח באלול התש"ף – 7.9.20