הצעת חוק הכנסת: ייצוג הולם של סיעות האופוזציה בקרב סגני יו"ר הכנסת

הצעת חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה) (תיקון – ייצוג הסיעות בנשיאות הכנסת), התשע"ב–2012

לנשיאות הכנסת תפקיד חשוב בניהול ענייני הכנסת, ייצוגה כלפי חוץ, שמירה על כבודה, על הסדר בישיבותיה ועל קיום תקנונה.
מטרת הצעת החוק היא לוודא כי לאופוזיציה יהיה ייצוג נרחב בקרב סגני יושב ראש הכנסת. כאמור, נשיאות הכנסת היא מוסד חשוב האחראי על ההתנהלות היומיומית בכנסת ועל כן יש לבסס בו ייצוג הולם של האופוזיציה.

הצעת חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה) (תיקון – ייצוג הסיעות בנשיאות הכנסת), התשע"ב–2012

הוספת סעיף 1א:
1. בחוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה), התשס"ט–2009 , אחרי סעיף 1 יבוא:
ייצוג סיעות הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה עשרה:
1א. "הסגנים ליושב ראש הכנסת ייצגו ככל הניתן את סיעות הכנסת והרכב סיעות הקואליציה וסיעות האופוזיציה, ובלבד שבתקופת כהונתה של הכנסת השמונה עשרה מספר הסגנים מסיעות האופוזיציה לא יפחת מארבעה."

דברי הסבר

לנשיאות הכנסת תפקיד חשוב בניהול ענייני הכנסת, ייצוגה כלפי חוץ, שמירה על כבודה, על הסדר בישיבותיה ועל קיום תקנונה.
מטרת הצעת החוק היא לוודא כי לאופוזיציה יהיה ייצוג נרחב בקרב סגני יושב ראש הכנסת. כאמור, נשיאות הכנסת היא מוסד חשוב האחראי על ההתנהלות היומיומית בכנסת ועל כן יש לבסס בו ייצוג הולם של האופוזיציה.
בהתאם לחוק, שנחקק כהוראת שעה לכנסת השמונה-עשרה, בתקופת כהונתה מספר סגני יושב ראש הכנסת הוא תשעה. בהתאמה, מוצע לקבוע כי מספר הסגנים מסיעות האופוזיציה לא יפחת מארבעה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט באייר התשע"ב – 21.5.12