הצעת חוק הכותל המערבי (רחבת התפילה הדרומית), התשע"ז 2017 של ח"כ שי וקבוצת ח"כים- יישום מתווה הכותל של ממשלת ישראל

בתאריך ה13.2.2017 הניחו ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני) וקבוצת חברי כנסת את הצעת חוק 
הצעת חוק הכותל המערבי (רחבת התפילה הדרומית), התשע"ז–2017 המיועדת להבטיח רחבת תפילה באזורה הדרומי של רחבת הכותל המערבי בהתאם להחלטת הממשלה בנושא. 

הצעת החוק מבקשת לקבוע בחוק את ההסדרים עליהם המליץ הצוות המייעץ, ובכלל זה, להקים את מועצת הרחבה הדרומית וכן למנות ממונה על הרחבה הדרומית. תפקידי המועצה כאמור הם בין היתר, לקבוע כללים לפיהם תוקם רחבת תפילה בתחום הרחבה הדרומית ולהגדיר את הסדרי התפילה ואופן עריכתם של הטקסים הדתיים שיתקיימו ברחבה. על מנת לכבד את רגשותיהם ולהבטיח חופש גישה ופולחן של כלל הזרמים והתנועות הדתיות בישראל. כמו כן, ההצעה מבקש למנוע מצב בו המקומות הקדושים כמו הכותל המערבי יהיו אסורים לתפילה של הזרמים השונים כאמור, בשל אמונתם.

להלן הנוסח המלא של הצעת החוק ותצלום אוויר לשם המחשת החלוקה המיועדת:

מספר פנימי: 2011232
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתנחמן שי
                                          קסניה סבטלובה
                                          איילת נחמיאס ורבין
                                          מיקי רוזנטל
                                          מנואל טרכטנברג
                                          אראל מרגלית
              
______________________________________________                                         
                                             פ/3856/20
הצעת חוק הכותל המערבי (רחבת התפילה הדרומית), התשע"ז–2017
 
 
 
פרק א': פרשנות
הגדרות
1.
בחוק זה –
 
 
"המועצה" – מועצת הרחבה הדרומית שמונתה לפי סעיף 2;
 
 
"הממונה" – מי שמונה להיות הממונה על הרחבה הדרומית לפי סעיף 10;
 
 
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש להם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
 
 
"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה, וכן צאצא או בן זוג של כל אחד מהם, וכן שותף, מעביד או עובד של חבר המועצה;
 
 
"הרחבה הדרומית", "הרחבה" – שטח הרחבה המסומן בכחול במפה שבתוספת.
 
 
פרק ב': הקמת מועצת רחבת התפילה הדרומית, תפקידיה והרכבה
הקמת המועצה
2.
(א)      מוקמת בזה מועצת הרחבה הדרומית.
 
 
(ב)       המועצה תהיה בת 13 חברים, וזה הרכבה:
 
 
 
(1)       יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל והוא יהיה יושב ראש המועצה (בחוק זה – יושב ראש המועצה);
 
 
 
(2)       חמישה עובדי המדינה שימנה ראש הממשלה;
 
 
 
(3)       המנהל כמשמעותו בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט–1989[1];
 
 
 
(4)       שישה נציגי ציבור שימונו בידי ראש הממשלה, המייצגים את הזרמים והתנועות הדתיות השונים המתפללים ברחבה הדרומית.
 
 
(ג)       ראש הממשלה ימנה מבין חברי המועצה ממלא מקום ליושב ראש המועצה.
 
 
(ד)       בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים.
 
 
(ה)      הודעה על מינוי המועצה, על הרכבה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות.
סייגים למינוי ולכהונה
3.
לא יכהן כחבר המועצה –
 
 
(1)       מי שאינו אזרח ישראל;
 
 
(2)       מי שהורשע בפסק דין סופי בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש חבר המועצה;
 
 
(3)       מי שעלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או בין תפקידו כאמור לבין תפקיד אחר שלו.
תפקידי המועצה
4.
ואלה תפקידי המועצה –
 
 
(1)       לקבוע כללים לפיהם תוקם רחבת התפילה, כאמור בסעיף 13;
 
 
(2)       לייעץ לממונה בנושאי התחזוקה השוטפת והניהול השוטף של הרחבה הדרומית;
 
 
(3)       להגדיר את הסדרי התפילה ואופן עריכתם של טקסים דתיים ברחבה הדרומית;
 
 
(4)       לייעץ לממונה במתן הוראות להבטחת קיום האיסורים שיחולו ברחבה הדרומית ולהוראות שעניינן עריכת טקסים דתיים.
תקופת כהונה
5.
חברי המועצה לפי סעיף 2(ב)(2) ו-(4) יתמנו לתקופת כהונה בת ארבע שנים וניתן יהיה לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת בת ארבע שנים.
פקיעת כהונה והשעיה
6.
(א)      חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:
 
 
 
(1)       הוא התפטר במסירת מכתב התפטרות לראש הממשלה;
 
 
 
(2)       הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שהוא מייצג במועצה;
 
 
 
(3)       התקיים בו אחד הסייגים לפי סעיף 3.
 
 
(ב)       הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לכהן כחבר המועצה, רשאי ראש הממשלה להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו.
העברה מכהונה
7.
ראש הממשלה רשאי להעביר את חבר המועצה שמונה לפי סעיף 2(ב)(2) ו-(4) מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:
 
 
(1)       נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
 
 
(2)       נעדר משלוש ישיבות רצופות או מארבע ישיבות בתוך שנה אחת של המועצה ולא היתה סיבה סבירה להיעדרו.
ניגוד עניינים
8.
(א)      חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.
 
 
(ב)       התברר לחבר המועצה כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ימסור לו את כל המידע הנוגע לעניין, ויימנע מהשתתפות או מטיפול כאמור בסעיף קטן (א); היה חבר המועצה האמור יושב ראש המועצה – ימסור את ההודעה ואת המידע כאמור לראש הממשלה.
סדרי עבודת המועצה
9.
(א)      רוב חברי המועצה הם מניין חוקי בישיבותיה.
 
 
(ב)       החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של היושב ראש.
 
 
(ג)       המועצה תתכנס מדי שלושה חודשים, אולם על פי דרישת חמישה מחבריה, תתכנס המועצה לישיבה שלא מן המניין.
 
 
(ד)       המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
 
 
פרק ג': הממונה על הרחבה הדרומית
מינוי ממונה
10.
ראש הממשלה ימנה, מבין עובדי משרדו, עובד שיהיה ממונה על הרחבה הדרומית; הודעה על מינוי הממונה תפורסם ברשומות.
תפקידי הממונה
11.
(א)      תפקידיו של הממונה הם:
 
 
 
(1)       הניהול השוטף והתחזוקה של הרחבה הדרומית;
 
 
 
(2)       מתן הוראות לקיום הביטחון והסדר בתחום הרחבה;
 
 
 
(3)       לקבוע הוראות לעניין הבטחת קיום האיסורים שיחולו ברחבה הדרומית והוראות שעניינן עריכת טקסים דתיים בתחום הרחבה כאמור;
 
 
 
(4)       לתת היתרים לפי סעיף 14(4) עד (6) ו-(8);
 
 
 
(5)       להועיד מקומות שבהם יותרו פשיטת יד וקבלת תרומות וכן, מקומות שבהם יותרו אכילה, שתיה עריכת חגיגה או לינה, לפי סעיף 14(7), (10) ו-(12).
 
 
(ב)       הממונה ימלא את תפקידיו ויפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה, תוך התחשבות באופייה ובייעודה של הרחבה ותוך שמירה על חופש הפולחן והגישה  של הזרמים והתנועות הדתיות השונות אל המקומות המקודשים להם.
סמכות הרחקה
12.
הממונה רשאי להרחיק מתחום הרחבה הדרומית אדם המפריע לו במילוי תפקידיו או העובר על הוראות חוק זה.
 
 
פרק ד': רחבת התפילה ברחבה הדרומית
הקמת רחבת תפילה
13.
(א)      בתחום הרחבה הדרומית תוקם רחבת תפילה בשטח שלא יפחת מ-900 מ"ר (בחוק זה – רחבת תפילה).
 
 
(ב)       הקמת רחבת התפילה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בהתאם לכללים שתקבע המועצה ובכפוף להוראות כל דין.
מעשים אסורים
14.
(א)      בתחום הרחבה הדרומית, העניינים כמפורט להלן, יהיו אסורים:
 
 
 
(1)       חילול שבת ומועדי ישראל כהגדרתם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט[2];
 
 
 
(2)       תלבושת שאינה הולמת את קדושת המקום;
 
 
 
(3)       הצבת קיוסקים או דוכנים, עיסוק ברוכלות או בכל עסק אחר;
 
 
 
(4)       מתן שירותי דת מכל סוג שהוא שלא בהיתר מאת הממונה;
 
 
 
(5)       חלוקת פרסומים שלא בהיתר מאת הממונה;
 
 
 
(6)       נשיאת נאום, הכרזה בקול רם, נשיאת כרזות או שלטים, והכל שלא בהיתר מאת הממונה ולפי תנאיו;
 
 
 
(7)       פשיטת יד וקבלת תרומות, למעט הצבת קופסאות או קופות צדקה במקומות שהועיד לכך הממונה ולמטרות שהוא קבען;
 
 
 
(8)       נגינה בכלי נגינה, וכן השמעת מוזיקה, שלא בהיתר מאת הממונה ולפי תנאיו, והכל בכפוף לשמירה על אופיו של המקום וקדושתו; היתר כאמור לא יינתן לגבי נגינה והשמעת מוזיקה בשבת ובמועדי ישראל כאמור בפסקה (1);
 
 
 
(9)       שחיטה;
 
 
 
(10)     אכילה, שתיה או עריכת חגיגה מחוץ למקומות שהועיד לכך הממונה;
 
 
 
(11)     עישון;
 
 
 
(12)     לינה מחוץ למקומות שהועיד לכך הממונה;
 
 
 
(13)     הכנסת בעלי חיים, בכפוף להוראות חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג–1993[3].
 
 
(ב)       הממונה, בהסכמת המועצה, רשאי ליתן הוראות להבטחת קיומם של הוראות סעיף קטן (א).
עריכת טקס דתי ברחבה הדרומית
15.
לא יתיר הממונה הקמת מחיצה בין גברים לנשים בתחום הרחבה הדרומית ולא יתיר עריכת טקס דתי ותפילה ברחבת התפילה שיש בהם כדי לפגוע בחופש הגישה והפולחן של הזרמים והתנועות הדתיות השונות או בשוויון בין המינים, אלא באישור המועצה.
 
 
פרק ה': עונשין
עונשין
16.
העובר על הוראה מהוראות סעיף 14(א), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977[4].
 
 
פרק ו': הוראות שונות
שמירת סמכויות
17.
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות ותפקידים לפי חוק רשות העתיקות, התשמ"ט–1989[5].
ביצוע ותקנות
18.
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה, להתקין תקנות לביצועו; תקנות כאמור יכבדו את רגשותיהם ואת חופש הגישה והפולחן של הזרמים והתנועות הדתיות השונות וכן יבטאו את ערך השוויון המגדרי ברוח חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951[6].
תחילה
19.
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.
 
 
תוספת
 
 
 
דברי הסבר
חופש הדת והפולחן הן חרויות יסוד אוניברסליות. ביטוייה של חופש הדת הם חופש הביטוי והמעשה הדתיים. מדינת ישראל מחויבת לפעול בגישה פתוחה והוגנת, שאינה מותנית בהשקפתו של זרם זה או אחר אלא מבטאת יחס של שוויון, שזכאים לו כל הזרמים ביהדות.
זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, שנתן תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי של העם היהודי לארץ-ישראל ולזכותו של העם היהודי להקים בה מחדש את ביתו הלאומי. זהו ביתו של כל העם היהודי ולא רק של חלקים מסוימים בתוכו.
הזרמים הרפורמים והקונסרבטיבים בארץ ובתפוצות הם העורף הבטוח והאיתן של מדינת ישראל.  הם מתגייסים לסייע לה בכל עת ובכל נושא. התפוצה היהודית היא ייחודית, קשריה עם קהילות אחרות ועם מדינת ישראל הם הדוקים וקרובים.
הכותל המערבי הוא מקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו, סמל לשובו של העם למולדתו הטבעית וההיסטורית, לאחדותו ולחוסנו. זוהי מדינת הלאום של העם היהודי.
הצעת החוק מבוססת על החלטת מממשלה מס' 1075 מיום 31 בינואר 2016 שעניינה אימוץ המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי עליה הסכימו ממשלת ישראל, הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי והסוכנות היהודית.
ההצעה מבקשת לכבד את רגשותיהם ולהבטיח חופש גישה ופולחן של כלל הזרמים והתנועות הדתיות בישראל. כמו כן, ההצעה מבקש למנוע מצב בו המקומות הקדושים כמו הכותל המערבי יהיו אסורים לתפילה של הזרמים השנונים כאמור, בשל אמונתם.
לפיכך, מוצע לקבוע בחוק את ההסדרים עליהם המליץ הצוות המייעץ, ובכלל זה, להקים את מועצת הרחבה הדרומית וכן למנות ממונה על הרחבה הדרומית. תפקידי המועצה כאמור הם בין היתר, לקבוע כללים לפיהם תוקם רחבת תפילה בתחום הרחבה הדרומית ולהגדיר את הסדרי התפילה ואופן עריכתם של הטקסים הדתיים שיתקיימו ברחבה. כמו כן, מוצע לקבוע כי הרכב המועצה יכלול בין היתר, נציגי ציבור המייצגים את הזרמים והתנועות הדתיות השונים המתפללים בתחום הרחבה הדרומית.
בנוסף מוצע כי הממונה על הרחבה הדרומית יהא אחראי על הניהול השוטף והתחזוקה של הרחבה הדרומית.
לבסוף, מוצע לקבוע כי בתחום הרחבה הדרומית תוקם רחבת תפילה ששטחה לא יפחת מ-900 מ"ר ולקבוע כי הממונה על הרחבה לא יתיר הקמת מחיצה בין גברים לנשים בתחום הרחבה ולא יתיר עריכת טקס דתי ותפילה שיש בהם כדי לפגוע בחופש הגישה והפולחן של הזרמים והתנועות הדתיות השונים או בשוויון בין המינים, אלא באישור המועצה.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז בשבט התשע"ז – 13.2.17
 
 
 
[1] ס"ח התשמ"ט, עמ' 88.
[2] ס"ח התש"ח, עמ' 1.
[3] ס"ח התשנ"ג, עמ' 48.
[4] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
[5] ס"ח התשמ"ט, עמ' 88.
[6] ס"ח התשי"א, עמ' 248.