הצעת חוק: החלת חוק מתן פיצויי פיטורים עקב העתקת מקום מגורים גם על זוגות ידועים בציבור (ולא רק על זוגות נשואים)

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מתן פיצויי פיטורים עקב העתקת מקום מגורים לבני זוג ידועים בציבור), התשע"ג–2013

מוצע לבטל את ההפליה הקיימת בזכויות במקום העבודה בין בני זוג נשואים לבין בני זוג ידועים בציבור, ולקבוע כי פיצויי פיטורים יינתנו לכל עובד שייאלץ לעזוב את מקום עבודתו ליישוב בו מתגורר בן זוגו הידוע בציבור. 

תיקון סעיף 8:
1. בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963 , בסעיף 8(1), המילים "לרגל נישואיו – " – יימחקו, ואחרי "בן-זוגו" יבוא "לרבות הידוע בציבור".

דברי הסבר
חוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד אשר העתיק את מקום מגוריו, לרגל נישואיו, ליישוב בישראל בו מתגורר בן-זוגו יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. בהתאם להוראת החוק, זוגות ידועים בציבור אינם זכאים לפיצויי פיטורים בנסיבות דומות.
כיום, מערך הזכויות והחובות החל על ידועים בציבור בישראל מקביל בתחומים רבים לזה החל על זוגות נשואים, כך לדוגמא, מוסד הידועים בציבור מוכר על ידי הביטוח הלאומי, מעוגן בחוק הירושה, מוכר לצרכי מיסוי מקרקעין ועוד.
מטרת החוק היא לאפשר לבני זוג להקים בית בישראל, גם במחיר הקשה של עזיבת מקום עבודה מסודר, ולצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה הכלכלית ממנה יסבלו בגין מעבר זה. לעניין זה לא קיים כל הבדל בין זוגות נשואים לזוגות ידועים בציבור. מובן כי צורכיהם של בני זוג ידועים בציבור למגורים משותפים והקמת משפחה משותפת, כמו גם מחויבותם ההדדית, זהה לזו של זוגות נשואים. על כן, האבחנה הקבועה בחוק לעניין זה היא אבחנה פסולה אשר אין לה מקום במציאות בה יותר ויותר זוגות בוחרים להסדיר את יחסיהם כידועים בציבור.
על כן, מוצע לבטל את ההפליה הקיימת בזכויות במקום העבודה בין בני זוג נשואים לבין בני זוג ידועים בציבור, ולקבוע כי פיצויי פיטורים יינתנו לכל עובד שייאלץ לעזוב את מקום עבודתו ליישוב בו מתגורר בן זוגו הידוע בציבור.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3897/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/337/18), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/753/18), ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3225/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13