הצעת חוק החלפת המונח בתי אב (תיקוני חקיקה), של ח"כ תמר זנדברג.

היום, שני 10.8.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק החלפת המונח בתי אב (תיקוני חקיקה), התש"ף–2020 של ח"כ תמר זנדברג (מרצ).

 

הצעת החוק מבקשת , להחיל את השימוש במונח "משקי בית" בכלל הפרסומים של הגופים הציבוריים בישראל על מנת לכבד את מגוון התאים המשפחתיים החולקים יחידות מגורים כאמור.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמת:        חברת הכנסת        תמר זנדברג

 

______________________________________________

פ/1811/23

 

הצעת חוק החלפת המונח בתי אב (תיקוני חקיקה), התש"ף–2020

 

המונח "בית אב" בפרסומי גוף ציבורי 1. בכל פרסום של גוף ציבורי על פי דין או חובת פרסום ייעשה שימוש במונח "משק בית" על כל הטיותיו במקום במונח "בית אב" על כל הטיותיו בהתאמה.
הגדרות 2. בחוק זה –
    "גוף ציבורי" – גוף מבוקר כמשמעותו בסעיפים 9(1) ו-(2), 9(4) ו-9(7) ו-(8) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958[1] [נוסח משולב];
    "משק בית" – יחידת מגורים בסיסית שבה מתרחשות פעילויות יומיומיות, כגון פעילות צרכנית אישית או משפחתית, גידול ילדים ופעולות התחזוקה הנדרשות לבית מגורים.
תיקון פקודת האגודות השיתופיות 3. בפקודת האגודות השיתופיות[2], בסעיף 2, בהגדרה "יישוב קהילתי", בכל מקום, במקום "בתי האב" יבוא "משקי הבית".
תיקון חוק רשות מקרקעי ישראל 4. בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960[3], בסעיף 4כ, בהגדרה "יישוב קהילתי קטן", במקום "בתי האב" יבוא "משקי הבית".
תיקון חוק בית התפוצות 5. בחוק בית התפוצות, התשס"ו–2005[4], בסעיף 2(4), במקום "בתי אב" יבוא "משקי בית".

דברי הסבר

הצעת החוק מציעה לבטל את השימוש במונח "בית אב" על כל הטיותיו במסמכים של גופים ציבוריים ולהחליפו במונח "משק בית" על כל הטיותיו בהתאמה.

השימוש במונח בית אב לתיאור פעילות של דיירי יחידת מגורים באשר היא מעורר קושי, שכן מונח זה כולל הטיה מגדרית. בישראל תאים משפחתיים אשר אינם כוללים אב כגון אימהות חד-הוריות, זוגות מאותו המין ואף יחידות מגורים אשר אינן משמשות משפחות כי אם דירות שותפים ושותפות. תאים אלה נפגעים כאשר מסמכים רשמיים של המדינה כופים עליהם את המונח "בית אב" כמונח המייצג אותם גם אם אין המקרה כך.

המונח המוצע, "משק בית", הוא תרגום ישיר מאנגלית של המונח "Household", שנמצא במדינות רבות בעולם בשימוש בתפוצה דומה לזו של המונח "בית אב" הנהוג כיום בישראל. לעומת "בית אב", המונח "משק בית" חף מהטיה מגדרית ומהתייחסות לזהות או להרכב בני המשפחה או דיירי הבית.

מוצע בזאת, אם כן, להחיל את השימוש במונח "משקי בית" בכלל הפרסומים של הגופים הציבוריים בישראל על מנת לכבד את מגוון התאים המשפחתיים החולקים יחידות מגורים כאמור.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/449/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ' באב התש"ף – 10.8.20