הצעת חוק: החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחו"ל

את הצעת החוק הגישו חברות הכנסת קסניה סבטלובה ומיכל בירן. בדברי ההסבר לחוק נכתב: "רבבות ישראלים לא רוצים או לא יכולים להינשא בדרך היחידה שמאפשר החוק הישראלי, ועל כן המצב הקיים דוחק אותם לבחור להינשא בחו"ל, והדבר כרוך בהוצאות כספיות רבות: איגרת נישואין, טיסה ושהייה – עלויות שהיו נחסכות אילו היה מתאפשר להם להינשא בישראל.
בעיית הנישואין האזרחיים הולכת ומחריפה בגלל המספר הגדל והולך של אנשים שאינם מוכרים כיהודים, חסרי דין אישי, בני זוג מאותו המין וחסרי דת הגרים בישראל. בני זוג המעוניינים להינשא, אך אינם יכולים לעשות זאת בישראל באחת המסגרות הדתיות, נאלצים להינשא בחוץ לארץ.
משמעותו של חופש המצפון, ממנו הדין הדתי מתעלם, היא לאפשר לכל אישה ואיש לחיות כדרכם וגם להינשא כדרכם, ועל כן אל למדינה דמוקרטית ליבראלית למנוע זאת – עליה לסייע בכך. " 

הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחו"ל, התשע"ו–2016

הגדרות   1.    בחוק זה, "הוצאות כספיות" – הוצאות עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ, לרבות הוצאות נסיעת בני הזוג לחוץ לארץ ושהייתם שם.

הזכות להחזר הוצאות כספיות    2.    אוצר המדינה יחזיר את הוצאותיהם הכספיות של בני זוג, אשר לפחות אחד מהם אזרח ותושב ישראל, שבחרו בחירה חופשית שלא להינשא על פי דין דתי, או מנועים מלעשות כן.
 
ביצוע ותקנות    3.    שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר ההליך, שיעור סכומי החזר ההוצאות והראיות הנדרשות לצורך קבלתו.

דברי הסבר
רבבות ישראלים לא רוצים או לא יכולים להינשא בדרך היחידה שמאפשר החוק הישראלי: נישואין על פי ההלכה האורתודוקסית, וברבנות. די בכל אחת מסיבות אלו: רצון או יכולת, כדי לאפשר להם להתחתן לפי יכולתם או לפי מצפונם.
המצב הקיים דוחק אותם לבחור להינשא מחוץ לגבולות ישראל, והדבר כרוך בהוצאות כספיות רבות: איגרת נישואין, טיסה ושהייה – עלויות שהיו נחסכות אילו היה מתאפשר להם להינשא בישראל, ולמצב בעייתי זה הצעת חוק זו מציעה פתרון.
בעיית הנישואין האזרחיים הולכת ומחריפה בגלל המספר הגדל והולך של אנשים שאינם מוכרים כיהודים, חסרי דין אישי, בני זוג מאותו המין וחסרי דת הגרים בישראל. בני זוג המעוניינים להינשא, אך אינם יכולים לעשות זאת בישראל באחת המסגרות הדתיות, נאלצים להינשא בחוץ לארץ.
משמעותו של חופש המצפון, ממנו הדין הדתי מתעלם, היא לאפשר לכל אישה ואיש לחיות כדרכם וגם להינשא כדרכם, ועל כן אל למדינה דמוקרטית ליבראלית למנוע זאת – עליה לסייע בכך.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/12/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1457/18; הוסרה מסדר היום ביום א' בכסלו התש"ע (18 בנובמבר 2009); פ/1959/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ט בטבת התשע"א (5 בינואר 2011); פ/3549/18) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3216/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1847/19; הוסרה מסדר היום ביום ד' בכסלו התשע"ה (26 בנובמבר 2014)) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/615/20), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/617/20) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1195/20).
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשע"ו – 18.1.16