הצעת חוק: הוצאות שוטפות בגין מעלית שבת יחולו על כלל דיירי הבניין, גם על אלו שאינם משתמשים בה

ההצעה, שהוגשה ע"י חברי הכנסת ניסן סלומינסקי, מרדכי יוגב ("הבית היהודי"),יעקב מרגי ויואב בן צור (ש"ס), מבקשת לבטל סעיף בחוק המקרקעין בנוגע לשימוש במעלית שבת.

הסעיף המדובר דן בכך שדיירי בניין בו מותקנת מעלית שבת, המשתמשים בה הם אלו שיישאו בהוצאות העודפות הנובעות משימוש במנגנון זה, והדבר לא יתחלק בין כלל דיירי הבניין.

ההצעה מבקשת לבטל סעיף זה, משום ש(מתוך דברי ההסבר לחוק): "לעולם לא ניתן יהיה להגיע לשוויוניות מוחלטת בנשיאה בהוצאות תחזוקת הבית המשותף בין כל דיירי הבניין (…),מבוקש לבטל סעיף זה כאשר בהוצאות העודפות יישאו כל בעלי הדירות."

כמו כן, ההצעה גורסת כי ההחלטה בדבר שעות פעילות מעלית השבת לא ידרשו החלטה ברוב מיוחד של דיירי הבניין אלא ברוב רגיל (51%).  

"…מטרה זו של מניעת חיכוכים בין דיירי הבית המשותף, מתעצמת כאשר מדובר בהסדרת מגורים משותפים לדתיים וחילונים, מגורים אשר מן הראוי כי המדינה תעודד ותתמוך בהם, וזאת כדי למנוע הפרדה בין הציבור החילוני והדתי ויצירת שכונות נפרדות."

להלן הצעת החוק המלאה:
הצעת חוק המקרקעין (תיקון – מעלית שבת), התשע"ו–2015

תיקון סעיף 59ז    1.     בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969 , בסעיף 59ז –
        (1)    בסעיף קטן (ג), במקום "כל" יבוא "רוב";
        (2)    בסעיף קטן (ד), פסקה (1) – תימחק.

דברי הסבר

סעיף 59ז(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969, (להלן – חוק המקרקעין), קובע שהחלטה בדבר שעות הפעלת מעלית שבת, כאשר מנגנון מעלית שבת כבר מותקן במעלית תעשה בהסכמתם של כל בעלי הדירות בבית משותף. החלטה זו אינה שונה ואינה צריכה להיות שונה מכל החלטה אחרת של בעלי הדירות בבית המשותף הנוגעת לתפעולו השוטף של הבית, המתקבלת ברוב רגיל. קביעת רוב מיוחד להחלטה זו כפי המצב כיום, הקשתה על בעלי דירות המעוניינים בהפעלת מעלית שבת להעביר החלטה זו, על אף שבמהותה דומה החלטה כאמור לכל החלטה אחרת של בעלי הדירות ועל כן יש לשנות את הקבוע בחוק ולהעמיד את הרוב הדרוש לצורך הפעלת מעלית שבת על רוב רגיל של 51% בדומה לכל החלטה תפעולית שוטפת של הרכוש המשותף. בהיעדר רוב של בעלי הדירות, תופעל מעלית השבת בהתאם לתקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), התשע"ד–2014.
מטרת סעיפי חוק המקרקעין העוסקים בניהול הבית המשותף היא הסדרה תקינה וראויה של יחסי השיתוף בין דיירי הבית וצמצום נקודות החיכוך בין השכנים ככל הניתן. לשם כך מחולקות הוצאות האחזקה והניהול של הבית המשותף בהתאם לגודל הדירה ולא לפי צריכה בפועל של השירותים הניתנים. כך למשל, בעל דירה בקומת קרקע ישלם לוועד הבית סכום זהה לדמי הוועד שישלם בעל דירה זהה בקומה גבוהה, על אף שהבעלים של דירת הקרקע אינו משתמש כלל במעלית ובחדר המדרגות. מטרה זו של מניעת חיכוכים בין דיירי הבית המשותף, מתעצמת כאשר מדובר בהסדרת מגורים משותפים לדתיים וחילונים, מגורים אשר מן הראוי כי המדינה תעודד ותתמוך בהם, וזאת כדי למנוע הפרדה בין הציבור החילוני והדתי ויצירת שכונות נפרדות.
סעיף 59ז(ד)(1) לחוק הקובע כי הוצאות העודפות הנגרמות עקב השימוש במעלית השבת בבית משותף, יישאו הדיירים המבקשים להשתמש במעלית השבת, מהווה מקור לסכסוכים ומריבות בין בעלי הדירות שאינם מעוניינים להשתמש במעלית השבת, לבין אלו המעוניינים בהפעלת מעלית זו. הסכסוכים נובעים ממחלוקות על דרך חישוב ההוצאות העודפות, גובהן, וגם מעצם הדרישה כי המבקשים להשתמש במעלית שבת ורק הם נדרשים לשאת בהוצאות העודפות, זאת בניגוד לכל יתר ההוצאות השוטפות המבוצעות בבית המשותף שלגביהן אין הטלת הוצאות לפי שיעור הצריכה בפועל. יצוין, כי גם לשיטת המחמירים מדובר בעלויות זניחות של מספר שקלים לחודש לדירה.
לאור זאת, ומאחר שלעולם לא ניתן יהיה להגיע לשוויונית מוחלטת בנשיאה בהוצאות תחזוקת הבית המשותף בין כל דיירי הבניין (אין דומה שימוש במעלית על ידי זוג קשישים לשימוש במעלית על ידי משפחה מרובת ילדים לדוגמה, ואין דומה בעל דירה בקומה ראשונה לבעל דירה בקומה 20 ובכל זאת אלו ואלו נושאים בתשלום זהה), מבוקש לבטל סעיף זה כאשר בהוצאות העודפות יישאו כל בעלי הדירות.
מאחר שהתיקון לחוק המקרקעין מבקש לפטור את דיירי הבית המשותף המבקשים להפעיל מעלית שבת מתשלום ההוצאות העודפות הנובעות מכך, הוראות סעיף 59ז(ה) לחוק המקרקעין תישארנה על כנן אך יחולו אך ביחס לחלוקת התשלום בגין התקנת מנגנון שבת בין המעוניינים להתקינו.