הצעת חוק: הוספת תחום עיסוק לרשות לקידום מעמד האישה – מניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי

הצעת חוק הרשות לקידום מעמד האשה (תיקון – מניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי), התשע"ב–2012

לאחרונה אנו עדים לתופעות מדאיגות של הדרת נשים מן המרחב הציבורי הישראלי.
הצעת חוק זו באה להוסיף למטרות ולתחומי פעולתה של הרשות לקידום מעמד האישה את המאבק בתופעת הדרת הנשים מהמרחב הציבורי במדינת ישראל. לרשות עומדים אמצעים שונים לקידום מטרותיה, כגון ריכוז מידע, קידום הצעות חוק ופעולות להעמקת המודעות הציבורית בתחומי עיסוקה.

הצעת חוק הרשות לקידום מעמד האשה (תיקון – מניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי), התשע"ב–2012

תיקון סעיף 1  :
1. בחוק הרשות לקידום מעמד האשה, התשנ"ח–1998  (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי "אלימות נגד נשים" יבוא "ולמניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי".
תיקון סעיף 4  :
2. בסעיף 4 לחוק העיקרי –
    (1) בסעיף קטן (א), אחרי "אלימות נגד נשים" יבוא "ולמניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי";
    (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
         (ד) "בחוק זה, "הדרת נשים" –  לרבות מניעה או הגבלה מדבר או ממעשה, רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות כלפי נשים, בשל היותן נשים.".

דברי הסבר

לאחרונה אנו עדים לתופעות מדאיגות של הדרת נשים מן המרחב הציבורי הישראלי. נשים מודרות מהשתתפות באירועי אמנות ותרבות, הכניסה למקומות מסוימים נאסרת עליהן בעת הימצאות גברים במקומות אלה, הליכתן של נשים בחלק מרחובות הערים מוגבלת בשל הימצאות גברים באותו מרחב ציבורי ובחלק משירותי התחבורה הציבורית קיימת הפרדה פיזית בין נשים לגברים.
הצעת חוק זו באה להוסיף למטרות ולתחומי פעולתה של הרשות לקידום מעמד האישה את המאבק בתופעת הדרת הנשים מהמרחב הציבורי במדינת ישראל. לרשות עומדים אמצעים שונים לקידום מטרותיה, כגון ריכוז מידע, קידום הצעות חוק ופעולות להעמקת המודעות הציבורית בתחומי עיסוקה. הוספת תחום פעולה לרשות בנושא מניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי, תוך מתן סמכות לפעול בתיאום מול רשויות המדינה, תסייע רבות למאבק בתופעה פסולה זו ולמיגורה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בטבת התשע"ב – 23.1.12