הצעת חוק הדיינים (תיקון- קביעת תקנים של דיינים בבתי דין רבניים אזוריים בהתאם למספר התושבים בתחום שיפוטם), התשע"ז- 2017

הצעת החוק מבקשת להסמיך את שרת המשפטים תוך קבלת הסכמה מנשיא בית הדין הרבני הגדול, לקבוע את מספר את התקנים הנחוצים עבור כל בית רבני במדינה, בהתאם לגודל האוכלוסייה שבהתחום שיפוטו.

מספר פנימי: 2012652
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתשולי מועלם-רפאלי
                                                משה גפני
                                                ישראל אייכלר
                                                רויטל סויד
                                                מירב בן ארי
                                                יגאל גואטה
                                                מיכאל מלכיאלי
                                                בצלאל סמוטריץ'          
______________________________________________                                         
                                             פ/3892/20
 
הצעת חוק הדיינים (תיקון – קביעת תקנים של דיינים בבתי דין רבניים אזוריים בהתאם למספר התושבים בתחום שיפוטם), התשע"ז–2017
 
הוספת סעיף 5א
1.
בחוק הדיינים, התשט"ו–1955[1], אחרי סעיף 5 יבוא:
 
 
"אופן חישוב מספר התקנים
5א.
השר, בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, יקבע את מספר התקנים של הדיינים המכהנים בכל בית דין רבני אזורי בהתאם למספר התושבים בתחום שיפוטו."
דברי הסבר
בתי הדין הרבניים הם חלק ממערכת השיפוט הממלכתי בישראל. ברחבי המדינה פרוסים 12 בתי דין רבניים אזוריים.
בשנת 2012 נפתחו כ-88,000 תיקים בבתי הדין הרבניים. זהו המספר הרב ביותר של תיקים שנפתחו בכל אחת מחמש השנים האחרונות. בשנת 2013 מספר הדיינים המכהנים (כולל שני רבנים ראשיים) עמד על 90 דיינים בלבד – נתון המעיד על מספר תיקים בלתי פרופורציונאלי וסביר. מהנתונים למדים כי כל דיין בממוצע מטפל ביותר מ-900 תיקים בשנה. יצוין כי מספר התיקים שנפתחים עולה משנה לשנה (בשנת 2011 – 80,636 תיקים; בשנת 2012 – 88,051 תיקים) ומנגד מספר הדיינים המכהנים פוחת משנה לשנה (בשנת 2012 – 96 דיינים; בשנת 2013 – 90 דיינים).
יודגש כי מזה מספר שנים עומד התקן הארצי לדיינים על כ-99 דיינים, ללא התאמה תאם לגודל האוכלוסייה שמשתנה במהלך השנים.
בשל פרישה של דיינים ועיכוב באיוש התקנים מספר הדיינים נמוך ואינו מבטא יחס סביר והולם לגודל האוכלוסייה בתחומי שיפוט בתי הדין הרבניים. החוסר בדיינים מקשה על מילוי הרכבים באופן קבוע ומוביל למעבר של דיינים במהלך ימות השבוע מבית דין אחד למשנהו כדי למלא את ההרכבים החסרים. כמו כן, החוסר בדיינים גורם לעיכוב בפסקי דין והחלטות מטעם בתי הדין הרבניים.
לפיכך, ועל מנת להבטיח שירות יעיל והוגן לתושבי המדינה, מוצע כי שר המשפטים בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, יקבע את מספר התקנים הנחוצים עבור כל בית דין רבני במדינה. מספר התקנים ייקבע ביחס לגודל האוכלוסייה בתחום שיפוטו של בית הדין בכדי שלא ייווצר מצב של חוסר בהרכבי הדיינים ושלא ייאלצו הדיינים לכתת רגליהם מבית דין אחד למשנהו על מנת להשלים הרכבי שיפוט חסרים.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת יוני שטבון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2528/19).
 
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד בשבט התשע"ז – 20.2.17
 
 
 
 
 
 
[1] ס"ח התשט"ו, עמ' 68.

שינוי גודל גופנים