הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות מנהל בתי הדין הרבניים),  של ח"כ עודד פורר

היום, שני 10.8.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות מנהל בתי הדין הרבניים),  התש"ף–2020 של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת לאפשר גם לנשים להתמנות לתפקיד מנהל בית הדין הרבניים.

 

מספר פנימי: 2143288

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         עודד פורר
                                          יבגני סובה
                                          אלי אבידר
                                          יוליה מלינובסקי קונין
                                          אלכס קושניר

 

______________________________________________

פ/1801/23

 

הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות מנהל בתי הדין הרבניים),  התש"ף–2020

תיקון סעיף 13 1. בחוק הדיינים התשט"ו–1955[1], בסעיף 13, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
    "(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), כשיר להתמנות כמנהל בתי הדין הרבניים גם מי שנתקיימו בו כל התנאים האלה:
      (1)      הוא תושב ישראל;
      (2)      הוא בעל רישיון טוען רבני או שהוא עורך דין בעל תואר שני במשפט עברי, בתלמוד או בתחום אחר הרלוונטי לתחום עיסוקו;
      (3)      הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בהופעה בבתי הדין הרבניים;
      (4)      מבחינת אופיו ואורח חייו הוא ראוי לשמש בתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים.".

 

דברי הסבר

 

תפקיד מנהל בתי הדין הרבניים הוא תפקיד ניהולי-אדמיניסטרטיבי בעיקרו ובמהותו ואינו תפקיד דתי. משכך, ולאור עקרונות היסוד של המשפט הישראלי, בראשם עקרון השוויון, וציוויים של סעיף 6ג לחוק שווי זכויות האשה, התשי"א–1951, וסעיף 15א(א) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, יש לאפשר גם לנשים להתמנות לתפקיד. מסקנה זו עולה בקנה אחד עם דברי חקיקה שונים, ובהם חוקי היסוד בדבר זכויות האדם, חוק שיווי זכויות האשה, וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וכן עם הצורך בייצוג הולם של נשים במגזר הציבורי בכלל, ובניהול בתי הדין הרבניים בפרט.

בהמשך למספר עתירות שהוגשו בנושא זה,  בכנסת ה-20 דנה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתקנות העוסקות במינוי מנהל בתי הדין הרבניים, אך עד לתום תקופת כהונתה של הכנסת, לא אושרו התקנות האמורות. ביום 15.8.17 ניתן פסק דין בבג"ץ 8213/14 בתיה כהנא דרור נ' השר לשירותי דת (פורסם ביום 15 באוגוסט 2017), אשר דן בעתירה למינוי אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים. במסגרת פסק הדין התווה בג"ץ מסלול לבדיקת כשירות מועמד לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים, באופן המאפשר לנשים להתמודד לתפקיד.

תיקון החוק המוצע דנן מבוסס על המתווה שהציג בג"ץ בפסק דינו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/4933/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ' באב התש"ף – 10.8.20