הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות הרבנים הראשיים לישראל), של ח"כ משה גפני

היום, שני 14.9.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות הרבנים הראשיים לישראל), התש"ף–2020 של ח"כ משה גפני (יהדות התורה).

הצעת החוק מבקשת לתקן את החוק ולקבוע כי כהונת הרבנים הראשיים לישראל כדיינים תימשך גם לאחר תום כהונתם כרבנים הראשיים ותסתיים באחת מהדרכים האמורות בסעיף 14 לחוק.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         משה גפני
                                          יעקב אשר
                                          יצחק פינדרוס
                                          אליהו ברוכי
                                בצלאל סמוטריץ'

 

______________________________________________

פ/2086/23

 

הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות הרבנים הראשיים לישראל), התש"ף–2020

 

הוספת סעיף 4א 1. בחוק הדיינים, התשט"ו–1955[1], אחרי סעיף 4 יבוא:
    "סיום כהונת רבנים ראשיים כדיינים 4א. על אף האמור בסעיף  4 לחוק זה ובסעיף 16(א) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980[2], כהונת הרבנים הראשיים לישראל כדיינים לא תסתיים אלא באחת מהדרכים האמורות בסעיף 14 לחוק."

דברי הסבר

חוק הדיינים, התשט"ו–1955, קובע כי הרבנים הראשיים לישראל יהיו דיינים מתוקף תפקידם.

במהלך כהונתם הם יושבים בראש הרכב של בית הדין הרבני הגדול, וכן מכהנים ברוטציה בתפקיד נשיא בית הדין הרבני הגדול. במהלך השנים צוברים הרבנים הראשיים ניסיון רב, הן בתפקידם כדייני בית הדין הרבני הגדול, והן ביושבם על כס נשיאות בית הדין הגדול בתפקיד האמון על מערכת בתי הדין כולה. ואולם, מכיוון שכהונת הרבנים הראשיים לישראל נקבעה לקדנציה של 10 שנים, לאחר סיום כהונתם כרבנים הם גם מפסיקים לשמש כדיינים.

מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי כהונת הרבנים הראשיים לישראל כדיינים תימשך גם לאחר תום כהונתם כרבנים הראשיים ותסתיים באחת מהדרכים האמורות בסעיף 14 לחוק.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה באלול התש"ף – 14.9.20

\