הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – סימון תאריך ייצור ומועד תפוגה עברי), התשע"ז–2017 של חברי הכנסת אשר, גפני, ומקלב

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – סימון תאריך ייצור ומועד תפוגה עברי), התשע"ז–2017 של חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני, ואורי מקלב מסיעת יהדות התורה, מבקשת לקבוע כי חייב גם עוסק לסמן תאריך ייצור ומועד תפוגה בתאריך עברי ולצדו תאריך לועזי; מאחר שהדבר יועיל להנגשת המידע עבור אוכלוסיות דוגמאת האוכלוסייה החרדית.

מספר פנימי: 2019386
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתיעקב אשר
                                                משה גפני
                                                אורי מקלב
              
______________________________________________                                                
                                             פ/4578/20
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – סימון תאריך ייצור ומועד תפוגה עברי), התשע"ז–2017
 
תיקון סעיף 17
1.
בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981[1], בסעיף 17(ב)(2), במקום "תאריך ייצורם, מועד תפוגתם" יבוא "תאריך ייצורם ומועד תפוגתם בתאריך עברי ובתאריך לועזי".
דברי הסבר
סעיף 17(ב)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, מחייב עוסק לסמן על גבי טובין המיועדים לצרכן, בין היתר, את תאריך ייצור הטובין ואת מועד תפוגתם. למרות שבהתאם לחוק השימוש בתאריך עברי, התשנ"ח–1998, על רשות ציבורית לציין את התאריך העברי, והתאריך הלועזי אמור לבוא לפי החוק אחרי התאריך העברי, התאריך המוצג על גבי המוצרים הוא תאריך לועזי בלבד.
מטרת הצעת החוק היא לחייב גם עוסק לסמן תאריך ייצור ומועד תפוגה בתאריך עברי ולצדו תאריך לועזי, יצויין כי מעבר לחשיבותו של התאריך העברי, קיימת חשיבות צרכנית ובריאותית גבוהה במיוחד לסימון מועד תפוגה של מוצר, אשר מייצג את טריותו גם בתאריך העברי וגם בתאריך לועזי כדי שמועד התפוגה יסומן באופן הברור והנהיר ביותר לכלל האוכלוסיות בציבור.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר פרוש (פ/1451/19; הוסרה מסדר היום ביום כ"ח בשבט התשע"ד (29 בינואר 2014)).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באב התשע"ז – 26.7.17
 
[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 248.