הצעת חוק: הגדרה מפורשת להליכים הנכללים ברישום נישואין

סעיף 2א לפקודת הנישואין והגירושין (רישום) קובע כי בני זוג יהודים המבקשים להינשא רשאים לעשות זאת אצל כל רושם נישואין שמוסמך לכך. עם זאת, הסעיף אינו מגדיר מהו הליך הרישום לנישואין. כתוצאה מכך, בני זוג המבקשים להינשא נתקלים בקשיים. על כן, מוצע לתקן את סעיף 2א לפקודה, כך שיוגדר בפירוש שרישום לנישואין כולל  כל הליך מרגע פתיחת תיק הנישואין, לרבות הנפקת תעודת הרווקות והליכים נוספים.
 

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (הגדרת מושג רישום הנישואין), התשע"ד–2014
 
תיקון סעיף 2א    1. בפקודת הנישואין והגירושין (רישום) , בסעיף 2א, בסופו יבוא "לעניין זה, "רישום נישואין" – לרבות כל הליך מרגע פתיחת תיק הנישואין."
 
דברי הסבר
סעיף 2א לפקודת הנישואין והגירושין (רישום) (להלן – הפקודה), קובע כי בני זוג יהודים המבקשים להינשא רשאים לעשות זאת אצל כל רושם נישואין שמוסמך לכך. עם זאת, הסעיף אינו מגדיר מהו הליך הרישום לנישואין. כתוצאה מכך, בני זוג המבקשים להינשא נתקלים בקשיים לממש את זכותם להירשם אצל כל רושם נישואין מכיוון שהליכים מסוימים ברישום לנישואין, כגון הנפקת תעודת רווקות, אינם מוגדרים כהליך רישום הנישואין ועל כן הם נאלצים לפתוח תיק נישואין אך ורק אצל רושם הנישואין שבמקום מגוריהם, מה שנוגד את מטרת החוק.
על כן, מוצע לתקן את סעיף 2א לפקודה, כך שיוגדר בפירוש שרישום לנישואין כולל  כל הליך מרגע פתיחת תיק הנישואין, לרבות הנפקת תעודת הרווקות והליכים נוספים.
 
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז באדר ב' התשע"ד – 18.3.14