הצעת חוק : הגדלת קצבאות הילדים ליוצאי צבא על-מנת להיטיב עימם

הצעת חוק הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת קצבאות ילדים ליוצאי צבא), התשע"א–2011

הצעת החוק באה להגדיל את קצבת הילדים ליוצאי צבא, במטרה להיטיב עם אלו המשרתים בצבא ההגנה לישראל, במשמר הגבול, במשטרת ישראל ובכל שירות למען המדינה המוכר בחוק שירות הביטחון. 

הצעת חוק הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת קצבאות ילדים ליוצאי צבא), התשע"א–2011

תיקון סעיף 68:
1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה¬-1995 , בסעיף 68(א), בסופו יבוא "ולגבי ילד של הורה בעל שירות מזכה – סכום השווה לסכום הבסיסי האמור כשהוא מוכפל ב-2; לעניין סעיף קטן זה –
"בעל שירות מזכה" – הורה שהוא או שבן זוגו שירתו בשירות מזכה במשך תקופה של שמונה עשר חודשים לפחות – בגבר, או שנים עשר חודשים לפחות – באישה, או במשך תקופה קצרה יותר אם שוחררו מן השירות לפני תום התקופה כאמור מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים או אם נספו כאמור בחוק משפחות חיילים;
"פקודות הצבא" – כמשמעותן בחוק שירות ביטחון;
 "שירות מזכה" – אחד מאלה:
   (1) שירות סדיר בצבא הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג' בחוק שירות ביטחון, למעט תקופות שאינן באות במניין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק שירות ביטחון;
   (2) שירות כעולה חדש בהתאם לפקודת הצבא בעניין הנחיות גיוס לשירות ביטחון של עולים חדשים לסוגיהם."

דברי הסבר

הצעת החוק באה להגדיל את קצבת הילדים ליוצאי צבא, במטרה להיטיב עם אלו המשרתים בצבא ההגנה לישראל, במשמר הגבול, במשטרת ישראל ובכל שירות למען המדינה המוכר בחוק שירות הביטחון. 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו באייר התשע"א – 30.5.11