הצעת חוק: הגבלת תקופת כהונתם של רבני ערים

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – בחירת רבני עיר וכהונתם), התשע"ג–2013

רבני ערים משמשים כיום כמשרתי ציבור לכל דבר ועניין. מטרת חוק זה לעגן ולהסדיר בחוק מספר עניינים הקשורים להתאמת תפקידם וכשירותם של רבני עיר למציאות הנוכחית.

ראשית, מוצע לקבוע רב עיר ראשי אחד. שנית, מוצע להגביל את הגיל בו יכול להיבחר רב עיר באופן דומה לבחירתם של הרבנים הראשיים לישראל, זאת על מנת להבטיח כי בעת שירותו יהיה הרב מצוי בחיי הקהילה ובשיא כוחו, כך שיוכל לדאוג ולשרת את התושבים כראוי.
שלישית, מוצע להגביל כהונת רב עיר לעשר שנים, בדומה לרבנים הראשיים לישראל. 
רביעית, מוצע לקבוע בחוק ייצוג הולם לנשים בוועדת הבחירות ובהרכב האסיפה הבוחרת את רבני העיר. 

הוספת סעיפים 12ב עד 12ד    1.    בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 12א יבוא: 

"רב עיר    12ב.    ליישוב יהיה רב עיר אחד בלבד שיכהן במשרה מלאה; בחוק זה "רב עיר" – רב של יישוב שהוא עירייה או מועצה מקומית (רב מקומי).

כשירות להיבחר כרב עיר    12ג.    כשיר להיבחר כרב עיר מי שבעת הבחירה מלאו לו ארבעים שנים וטרם מלאו לו
שבעים שנים.

 תקופת כהונה ופקיעתה    12ד.    (א)    תקופת כהונתו של רב עיר תהא תקופה אחת של עשר שנים.
                        (ב)    על אף האמור בסעיף קטן (א), כהונתו של רב עיר תפקע באחד מאלה:
                            (1)    בהגיעו לגיל שבעים שנים;
                            (2)    אם קבע הרב הראשי לישראל המשמש כנשיא מועצת הרבנות הראשית, על פי חוות דעתם של שלושה רופאים שמינה שר הבריאות, כי מטעמי בריאות נבצר דרך קבע מרב עיר למלא תפקידו."

תיקון סעיף 15    2.    בסעיף 15(א) לחוק העיקרי, בפסקה (2), בסופה יבוא "ובלבד שבתקנות כאמור ייקבע שבהרכב ועדת הבחירות תיכלל אישה אחת לפחות ושארבעים אחוזים מחברי האסיפה הבוחרת יהיו נשים."

הוראת מעבר    3.    (א)    הוראת סעיפים 12ב עד 12ד לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 1 לחוק זה, יחולו גם על רב עיר שנבחר לפני תחילתו של חוק זה, ואולם, כהונתו של רב עיר מכהן שמלאו לו שבעים שנים או שהוא מכהן עשר שנים או יותר תפקע עד תום 24 חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
        (ב)    על אף האמור בסעיף 12ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, כיהנו ביישוב ערב תחילתו של חוק זה יותר מרב עיר אחד, כאשר תפקע כהונתו של אחד מהם על פי הוראות חוק זה, לא יבחר רב עיר חדש תחתיו. פקעה כהונתם של כל הרבנים, ימונה רב עיר אחד בלבד בהתאם להוראות חוק זה.

דברי הסבר

רבני ערים משמשים כיום כמשרתי ציבור לכל דבר ועניין. מטרת חוק זה לעגן ולהסדיר בחוק מספר עניינים הקשורים להתאמת תפקידם וכשירותם של רבני עיר למציאות הנוכחית.

ראשית, מוצע לקבוע רב עיר ראשי אחד. במציאות הישראלית הנוכחית, בה כור ההיתוך מתרחש הלכה למעשה, אין מקום להפרדה עדתית באשר לכהונתו של רב עיר. גם באשר לפסיקות שונות מבחינה הלכתית, רבנים המקבלים הסמכה כיום, נדרשים להיות מצויים בהלכה על גווניה, גם לעדות השונות.

שנית, מוצע להגביל את הגיל בו יכול להיבחר רב עיר באופן דומה לבחירתם של הרבנים הראשיים לישראל, זאת על מנת להבטיח כי בעת שירותו יהיה הרב מצוי בחיי הקהילה ובשיא כוחו, כך שיוכל לדאוג ולשרת את התושבים כראוי.

שלישית, מוצע להגביל כהונת רב עיר לעשר שנים, בדומה לרבנים הראשיים לישראל. ככל תפקיד ציבורי, על כהונת רב עיר להיות מוגבלת, זאת על מנת לרענן את שורות המכהנים בקודש ולהביא למניעת הישחקות ופגיעה בשירותים לקהילה.

רביעית, מוצע לקבוע בחוק ייצוג הולם לנשים בוועדת הבחירות ובהרכב האסיפה הבוחרת את רבני העיר. בתקנות שירותי הדת היהודיים כיום אין ייצוג מובטח לנשים כלל למרות שחלקן באוכלוסייה הוא כ-50%. מעבר לעקרון היסוד של השוויון המגדרי, ישנה הפליה מובנית שכן למעלה מ-50% מהאסיפה הבוחרת הם נציגי המועצות הדתיות ובתי הכנסת, כאשר בפועל נשים לא מיוצגות כמעט בכלל בגופים אלו. לפיכך, מוצע לקבוע בחוק הוראות שיבטיחו כי בתקנות בחירת רבני העיר תיכלל אישה אחת לפחות בוועדת הבחירות ו-40% נשים באסיפה הבוחרת.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באב התשע"ג – 31.7.13