הצעת חוק: הגבלת משך כהונתו של רב עיר

החוק, שהוגש ע"י ח"כ מיקי רוזנטל מסיעת "המחנה הציוני",  דן בהשוואת משך כהונתם של רבני ערים לזו של רבנים ראשיים לישראל – תקופה של 10 שנים או עד הגעתם לגיל 70.
כיום רב עיר יכול לכהן עד שיתפטר או עד שועדת המשמעת תחליט כי יש לסיים את כהונתו.
מתוך דברי ההסבר לחוק: "נוצר מצב בו רבני ערים מכהנים בתפקידם עשרות שנים. מצב זה מנוגד לאינטרס הציבורי, קל וחומר כאשר מסדיר החוק את משך תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל ומעמידה אותה על 10 שנות כהונה או לחלופין הגעתם של המכהנים לגיל 70 שנים."

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – משך כהונת רב עיר), התשע"ה–2015

1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971 , אחרי סעיף 12א יבוא:
        "משך כהונת רב עיר   
 12ב.    (א)    כהונת רב עיר תתחיל ביום שהצהיר הצהרת אמונים ותסתיים באחת מאלה –
                            (1)    סיים תקופת כהונה בת 10 שנים, או הגיע לגיל 70;
                            (2)    התפטר מתפקידו;
                            (3)    בהיבחרו או במינויו לתפקיד המפורט בסעיף 7 לחוק יסוד: הכנסת ;
                            (4)    על פי החלטת הועדה למינוי דיינים כאמור בסעיף 16א לחוק הדיינים, התשט"ו–1955 ;
                            (5)    על פי החלטת בית הדין המשמעתי כאמור בסעיף 12א."
                        (ב)    לענין סעיף זה, "רב עיר" – רב של ישוב שהוא עיריה או מועצה מקומית."

דברי הסבר
רב עיר נבחר לכהן בתפקיד ציבורי, אולם על פי הדין כיום כהונתו אינה מוגבלת בזמן, מלבד במקרה בו רב העיר בוחר להתפטר, או לחילופין, כאשר מתקבלת החלטה של ועדת המשמעת, כי מן הראוי לסיים את תקופת כהונתו של רב העיר מטעמים משמעתיים. כך נוצר מצב בו רבני ערים מכהנים בתפקידם עשרות שנים. מצב זה מנוגד לאינטרס הציבורי, קל וחומר כאשר מסדיר החוק את משך תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל ומעמידה אותה על 10 שנות כהונה או לחלופין הגעתם של המכהנים לגיל 70 שנים. על מנת לשמור על מנהל תקין, ולמנוע מצב בו נפרשת כהונת רב על פני עשרות שנים, מן הראוי כי תוגבל הכהונה, ותושווה לזו הקבועה בחוק ביחס לכהונת הרבנים הראשיים לישראל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/3547/17).
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון (פ/259/17; הוסרה מסדר היום ביום ל' בשבט התשס"ח (‎6 בפברואר 2008); פ/3431/17; הוסרה מסדר היום ביום ז' באדר א' התשס"ח (‎13 בפברואר 2008)).
הצעת חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת שלמה מולה ואורית זוארץ (פ/2834/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/645/19).

להצעת החוק המקורית לחצ/י כאן