הצעת חוק: הגבלת כהונתו של רב עיר לתקופה שלא תעלה על עשר שנים

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – משך כהונת רב עיר), התשע"ג–2013

מוצע להגביל את משך הכהונה של רב עיר לתקופה שלא תעלה על עשר שנים.

הוספת סעיף 12ב:
1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 , אחרי סעיף 12א יבוא:
"משך כהונת רב עיר:
12ב. תקופת כהונתו של רב עיר לא תעלה על עשר שנים."

דברי הסבר
רב עיר נבחר לכהן בתפקיד ציבורי, אולם על פי הדין כיום כהונתו אינה מוגבלת בזמן.
האינטרס הציבורי מחייב תחלופה בין המכהנים בתפקידים ציבוריים, ועל כן מוצע להגביל את משך הכהונה של רב עיר לתקופה שלא תעלה על עשר שנים.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון (פ/259/17; הוסרה מסדר היום ביום ל' בשבט התשס"ח (‎6 בפברואר 2008); פ/3431/17; הוסרה מסדר היום ביום ז' באדר א' התשס"ח (‎13 בפברואר 2008)).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/51/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13

שינוי גודל גופנים