הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון – מניעת ריבוי נישואין), של ח"כ עודד פורר

היום, שני 10.8.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון – מניעת ריבוי נישואין), התש"ף–2020 של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי שר הפנים לא יהיה רשאי לאשר בקשה לאיחוד משפחות אם אחד מבני הזוג שלגביהם התבקשה הבקשה, נשוי או רשום כנשוי לאחר.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         עודד פורר
                                          יבגני סובה
                                          אלי אבידר
                                          יוליה מלינובסקי קונין
                                          אלכס קושניר

______________________________________________

פ/1794/23

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון – מניעת ריבוי נישואין), התש"ף–2020

תיקון סעיף 3 1. בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג–2003[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
    "(ב)    לא יאשר שר הפנים בקשה לפי סעיף קטן (א) אם המבקש או בן זוגו שלשם מניעת הפרדתו ממנו מתבקשת הבקשה כאמור, נשוי לאחר או רשום כנשוי לאחר במרשם האוכלוסין."
תיקון סעיף 3א1 2. בסעיף 3א1(א) לחוק העיקרי, במקום "סעיף 2" יבוא "סעיפים 2 ו-3(ב)".
תחולה 3. סעיף 3(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לא יחול על בקשות לפי סעיף 3 לחוק העיקרי שהוגשו ערב פרסומו של חוק זה.

דברי הסבר

קשה לאמוד את תופעת הפוליגמיה בישראל, בעיקר משום ששיעור גדול מהנישואין הפוליגמיים אינם רשמיים ולכן אינם מתועדים. הצעת חוק זו באה להילחם בתופעת הפוליגמיה בהליכים של איחוד משפחות ולקבוע כי שר הפנים לא יהיה רשאי לאשר בקשה לאיחוד משפחות אם אחד מבני הזוג שלגביהם התבקשה הבקשה, נשוי או רשום כנשוי לאחר.

כמו כן, בשל ההכרה כי ישנם מקרים בהם אחד מבני הזוג נשוי לאחר, אולם ישנה הצדקה לאשר את בקשתם לאיחוד משפחות, מוצע לקבוע כי שר הפנים יהיה רשאי, מטעמים הומניטאריים מיוחדים, בהמלצת ועדה מקצועית, לאשר בקשה כאמור, כפי שקיים כיום לעניין בקשות לפי סעיף 2 לחוק. מוצע גם לקבוע כי ההוראות כאמור לא יחולו לעניין בקשות שהוגשו ערב תחילתו של חוק זה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עודד פורר (פ/3608/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1259/22).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ' באב התש"ף – 10.8.20