הצעת חוק: גודל השטח של חוף לרחצה נפרדת, כמות החופים הללו וכן מספר המתקנים שבהם יקבעו ע"פ מספר המתרחצים הממוצע

הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון – קביעת מקומות לרחצה נפרדת), התשע"ד–2014

מוצע לקבוע כי שטחו של החוף הנפרד ומספרם של מתקני החוף הנלווים, כגון מקלחות, סככות, מלתחות ובתי שימוש, ייקבעו על פי מספר המתרחצים הממוצע שיבוא לידי ביטוי בסקר ייחודי לכך שתערוך הרשות המקומית אחת לשלוש שנים.
עוד מוצע לאפשר לרשות מקומית שבה לפחות שישה חופי רחצה מוכרזים, להכריז על חוף נפרד לנשים וחוף רחצה נפרד לגברים שיפעל בכל ימות השבוע, ככל שהדבר מתבקש מסקר מספר המתרחצים האמור.