הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלות על סרבני גט במאסר כפייה), התשע"ו–2016 של ח"כ מועלם-רפאלי

הצעת החוק של ח"כ שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי) מבקשת להחמיר את תנאי הכליאה של סרבני גט הנמצאים במאסר כפייה, מתוקף סירובם לתת גט. בין השאר מבקשת הצעת החוק לאסור השתתפות של סרבני גט בכל מסגרת לימודית שמתקיימת בבית הסוהר; מתן אוכל כשר למהדרין לסרבני הגט; ושהייה באגפים התורניים הקיימים בבתי הכלא.

 
נוסח הצעת החוק שאושרה בקריאה טרומית

יוזמת:        חברת הכנסתשולי מועלם-רפאלי
              
 
הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלות על סרבני גט במאסר כפייה), התשע"ו–2016
 
תיקון סעיף 2
1.
בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א)(7) בסופו יבוא:
 
 
"(י)     להשתתף בכל מסגרת לימודית שמתקיימת בבית הסוהר;
 
 
(יא)     לקבל אוכל כשר למהדרין;
 
 
ׁ(יב)     לשהות באגף תורני (לש"ם)."
תיקון סעיף 3
2.
בסעיף 3א לחוק העיקרי, בסופו יבוא:
 
 
"(ו)     אדם שבית הדין הורה על החזקתו בבידוד לפי סעיפים (א) או (ב) לא יהיה רשאי להחזיק חומרי כתיבה וקריאה וכן יאסר עליו לעשות שימוש באמצעי תקשורת מכל סוג שהוא".
 דברי הסבר
חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995 (להלן – החוק) הוא כלי חשוב שנתן המחוקק לבתי הדין הרבניים, במטרה לגרום לאכיפת פסקי דין לגירושין ומתן גט באמצעות הטלת צווי הגבלה שונים על סרבני גט. בין אפיקי הפעולה העומדים לרשות בתי הדין נחשב צו המאסר בכפייה לקיצוני מבין צווי ההגבלה. אולם נראה שגם צו זה אינו מטיל הגבלות חמורות מספיק על סרבני הגט. בין ישנם סרבני גט, שבין כתלי בית הכלא מעזים לדרוש הטבה בתנאיהם או לאמץ תנאים שייטיבו עימם במהלך תקופת מאסרם כדוגמת השתתפות במסגרות לימודיות שונות הקיימות בבתי המאסר, קבלת אוכל כשר למהדרין או שהייה באגף שומרי המצוות.
בית הדין הרבני הגדול הביע את התנגדותו להטבות אלה וקבע כי אין כל הצדקה לשהייתם של סרבני גט (גם דתיים) באגף שומרי המצוות שבבתי המאסר וכן כי אין לטרוח בעבור סרבן גט בהכנת אוכל בכשרות מהודרת זאת בשעה שאינו מקיים את חובתו ההלכתית הבסיסית במתן גט לאשתו. כמו כן קבע בית הדין כי יש לאסור על סרבן גט להשתתף בכל מסגרת לימודית הנמצאת בבית המאסר ואף ניתן למנוע מסרבנים השוהים בבידוד אפשרות אחזקת חומרי קריאה וכתיבה או שימוש באמצעי תקשורת מכל סוג ובכך למנוע מהם להקשות את עורפם במתן הגט.
הצעה זו מבקשת להסמיך את בתי הדין הרבניים להטיל הגבלות אלה על סרבני גט שנמצאים במאסר כפייה, במטרה לשכנעם להתיר את נשותיהם מכבלי עגינותן.
הצעת החוק נוסחה בסיוע "אמונה- תנועת האשה הדתית לאומית".
 
 
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח באדר ב' התשע"ו – 28.3.16
 
 
[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 139.

לנוסח הצעת החוק שאישרה וועדת חוקה, חוק ומשפט לקראת אישור הצעת החוק במליאת הכנסת