הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי לסרבני גט), התשע"ח–2018 של ח"כ סמוטריץ'

בהצע"ח הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי לסרבני גט), התשע"ח–2018, מבקשת ח"כ בצלאל סמוטריץ' להוסיף לרשימת הסנקציות שעומדות לרשות הדיינים,  גם אפשרות להגביל את סרבן הגט מלהנפיק או לעשות שימוש בכרטיס אשראי, במטרה לשכנעו לתת גט ולהתיר את אשתו מעגינותה.

מספר פנימי: 2021722
הכנסת העשרים

יוזם:          חבר הכנסתבצלאל סמוטריץ'

 

______________________________________________

פ/5068/20
הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי לסרבני גט), התשע"ח–2018
תיקון סעיף 2
1.
בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995[1], בסעיף 2(א), אחרי פסקה (6) יבוא:

"(6א)  לקבל או להגביל את השימוש בכרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986[2]; לעניין זה, דין הגבלה כדין סיום חוזה כרטיס החיוב בהודעת החייב; הודעה על כך תינתן למנפיק בדרך שתיקבע, ויראו במועד קבלת ההודעה את מועד סיום החוזה."
דברי הסבר

חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), מעניק לדייני בתי הדין הרבניים כלים שונים כדי לשכנע סרבני גט המעגנים את נשותיהם בניגוד לפסיקת בתי הדין, להתיר את נשותיהם מעגינותן.

אחת מהסנקציות הקבועות בחוק היא הכרזתו של סרבן הגט כלקוח מוגבל מיוחד לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"ו–1986. הטלת סנקציה זו מונעת מהסרבן להשתמש בשיקים (סעיף 2(א)(6) לחוק).

מאז נחקק החוק בשנת 1995, אמצעי התשלום בישראל השתכללו והשתנו, וכיום רק בחלק זעיר  מהעסקאות נעשה שימוש בשיקים, כאשר רוב הרכישות מתבצעות באמצעות כרטיסי אשראי. עקב כך איבדה סנקציה זו מיעילותה וכמעט שאינה מהווה עוד איום על סרבני הגט.

כיום כרטיס אשראי מהווה מצרך יסוד שכמעט ולא ניתן לנהל חיים סבירים בלעדיו. גם בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967, קבע המחוקק במסגרת תיקון מספר 29 כי חייב המשתמט מתשלום חובותיו לא יוכל להנפיק או להשתמש בכרטיסי אשראי (סעיף 66א(4)(א) לחוק).

לפיכך מוצע להוסיף לרשימת הסנקציות שעומדות לרשות הדיינים,  גם אפשרות להגביל את סרבן הגט מלהנפיק או לעשות שימוש בכרטיס אשראי, במטרה לשכנעו לתת גט ולהתיר את אשתו מעגינותה.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג בשבט התשע"ח – 29.1.18

 

[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 139.
[2] ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

שינוי גודל גופנים