הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלת זכאות לקבלת סיוע משפטי במימון המדינה לסרבני גט), התשע"ח–2018

הצעת חוק זו של חברות הכנסת יעל גרמן (יש עתיד), עליזה לביא (יש עתיד) ושולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי) מבקשת להציע להוסיף על ההגבלות שניתן להטיל מכוח החוק כיום על סרבן גט, הגבלה נוספת שעניינה קבלת סיוע משפטי במימון המדינה מכוח החוק.

מספר פנימי: 2070805
הכנסת העשרים

יוזמות:      חברות הכנסתיעל גרמן
                                         עליזה לביא
                                         שולי מועלם-רפאלי
              
______________________________________________                                          
                                             פ/5502/20
הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלת זכאות לקבלת סיוע משפטי במימון המדינה לסרבני גט), התשע"ח–2018
 
תיקון סעיף 2
1.
בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995[1], בסעיף 2(א), אחרי פסקה (6) יבוא:
 
 
"(6א)  לקבל סיוע משפטי על פי הוראות שנקבעו בחוק הסיוע המשפטי, התשל״ב–1972[2], או בתקנות שהותקנו לפיו."
דברי הסבר
חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), נועד להביא לצמצום התופעה הקשה של סרבנות גט, באמצעות הסמכת בתי הדין הרבניים להטיל צווי הגבלה שונים על סרבנים כאמור. בין היתר מוסמך בית הדין הרבני להטיל הגבלות על זכותו של סרבן גט לצאת מהארץ, לקבל דרכון, להחזיק ברישיון נהיגה ואף להטיל עליו צו מאסר.
סירוב לתת גט פוגע פגיעה קשה בזכויות בן הזוג, ובכלל זה בזכותו לחירות, לכבוד ולזוגיות, ולעתים אף בזכותו להורות, ולכן יש הצדקה בהטלת מגבלות על סרבן גט כדי להביא אותו למתן גט.
חרף ההגבלות הקיימות היום בחוק, סרבן גט זכאי לקבל סיוע משפטי במימון המדינה וזאת בהתאם לחוק הסיוע המשפטי, התשל״ב–1972. מצב אבסורדי זה מביא לכך שסרבן הגט זוכה במימון המדינה להגנה משפטית על סירובו לתת גט. כתוצאה מכך נגרמת פגיעה קשה בזכויות אשתו העגונה, אשר לעיתים אף אינה זכאית לקבלת סיוע משפטי דומה, ובכך ניתנת למעשה לגיטימציה פסולה לתופעה הקשה של סרבנות גט והחוק מעוקר מתוכן.
אמנם, זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד במערכת המשפט הישראלית, אולם במצב דברים זה הופכת אותה הזכות כלי לשימוש לרעה בהליכים משפטיים. מובהר בזאת כי הזכות לקבל סיוע משפטי איננה נשללת באופן אוטומטי, כי אם מהווה הגבלה נוספת שבית הדין יהיה רשאי להטיל במקרה הצורך. כמו כן, אין בהצעה כדי לשלול מסרבן הגט קבלת ייצוג משפטי עצמאי שלא במימון המדינה ובכל מקרה ברור כי הוא יכול למנוע את השתת ההגבלה באמצעות קיום פסק דין.
לפיכך, מוצע להוסיף על ההגבלות שניתן להטיל מכוח החוק כיום על סרבן גט, הגבלה נוספת שעניינה קבלת סיוע משפטי במימון המדינה מכוח החוק.
 
 
[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 139.
[2] ס"ח התשל"ב, עמ' 198.