הצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת (תיקון – ברית זוגיות למנועי חיתון בישראל), התשע"ט–2018 של ח"כ רוברט אילטוב

אתמול, שני 24.12.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת (תיקון – ברית זוגיות למנועי חיתון בישראל), התשע"ט–2018 של ח"כ רוברט אילטוב (ישראל ביתנו). הצעת החוק מבקשת להוסיף  בתנאי הרישום לברית הזוגיות את האפשרות לזוג שאינו רשאי להתחתן בישראל על פי כל דין הקיים כיום לעשות כן.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת     
   
רוברט אילטוב                                          חמד עמאר                                          עודד פורר
              
______________________________________________                                          
                                            פ/5989/20
הצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת (תיקון – ברית זוגיות למנועי חיתון בישראל), התשע"ט–2018
 
תיקון שם החוק
1.      
בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע–2010[1] (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי "לחסרי דת" יבוא "ומנועי חיתון בישראל".
תיקון סעיף 2
2.
בסעיף 2 לחוק העיקרי –
 
 
(1)      אחרי "חסרי דת" יבוא "ומנועי חיתון בישראל";
 
 
(2)      בפסקה (3), בסופה יבוא "או הם זוג שאינו רשאי להתחתן בישראל על פי כל דין."
 
דברי הסבר
בשנת 2010 אישרה מליאת הכנסת את חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע–2010, שנועד לתת מענה לבני זוג מחוסרי דת ולאפשר להם להירשם כנשואים במדינת ישראל. במרוצת השנים התברר שחקיקה זו נותנת מענה למספר מצומצם מאד של זוגות שבחרו להינשא אצל רשם הזוגיות שבחוק. יתירה מכך, החוק לא נתן מענה לישראלים רבים שהגיעו ארצה מתוקף חוק השבות ויהדותם מוטלת בספק או שהם צאצאי יהודים אך אינם יהודים בעצמם.
סעיף 4א לחוק השבות מעניק זכויות עליה והתיישבות בישראל גם לבני ובנות זוג של יהודים שאינם יהודים וגם לנכדים של יהודים שאינם יהודים. בבג"ץ 6247/04 לריסה גורודצקי נ' שר הפנים, מנה בית המשפט את התכליות העומדות בבסיס סעיף 4א האמור, אחת מהן היא עידוד בעלי זיקה משפחתית ליהודים לעלות לישראל ולהצטרף לעם היושב בציון כאמצעי למניעת התבוללות. תכלית נוספת היא עידוד יהודים הנשואים בנישואי תערובת לעלות לישראל ומציאת פתרון למשפחות מעורבות.
אבותיה המייסדים של מדינת ישראל בחרו במודע לאפשר לצאצאי יהודים שאינם יהודים ובני זוג של יהודים שאינם יהודים לעלות ארצה, אך המציאות כיום אינה מאפשרת להם לבוא בברית הנישואין ולהירשם כנשואים במדינת ישראל. המצב האבסורדי שנוצר מחייב את אותם אזרחים לצאת את הארץ על מנת לבוא בברית הנישואין ועם חזרתם ארצה מדינת ישראל מכירה בנישואיהם. יתירה מכך, אותם זוגות המתחתנים מחוץ לגבולות ישראל רשאים כבר כיום להתגרש בתוך גבולותיה, באמצעות בית הדין לענייני משפחה.
"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה" (שיר השירים ח, ו-ז). לא בסמכותנו לקבוע לאדם את מי הוא יאהב, ושום חקיקה בתחום לא תמנע התבוללות, וראוי להכיר בזוגיות של המבקשים להינשא.
בהתאם לכך, הצעת חוק זו מוסיפה בתנאי הרישום לברית הזוגיות את האפשרות לזוג שאינו רשאי להתחתן בישראל על פי כל דין הקיים כיום לעשות כן. תיקון זה יסייע לעשרות ומאות אלפי ישראלים לבוא בברית הנישואין מבלי לעזוב את גבולות המדינה.
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשע"ט – 24.12.18