הצעת חוק: בני-זוג מאותו מין יהיו זכאים לנקודות זיכוי בעד ילדיהם

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מתן נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו המין), התשע"ד–2013

מוצע לתקן את הפקודה ולקבוע כי בני זוג בני אותו המין יהיו זכאים לנקודות זיכוי בעד ילדיהם בדומה לבני זוג הטרוסקסואליים. מוצע כי, בני הזוג יודיעו לפקיד השומה מי מהם זכאי לנקודות זיכוי להם זכאי גבר בעד ילדיו ומי מהם זכאי לנקודת זיכוי להן זכאית האישה בעד ילדיה

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מתן נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו המין), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 66    1.    בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), בסעיף 66(ג), אחרי פסקה (5) יבוא:
        "(6)    לעניין זכאותם של בני זוג מאותו המין לנקודות זיכוי יובאו בחשבון נקודות זיכוי לאישה ולגבר לפי הודעתם של בני הזוג בכתב לפקיד השומה, לפחות שלושה חודשים לפני תחילתה של שנת המס הראשונה שבה הם זכאים לנקודות זיכוי ובה הם יודיעו מי מהם זכאי לנקודות זיכוי לאישה על פי פסקה (4) ומי מהם זכאי לנקודות זיכוי לגבר על פי פסקה (5)."
תחילה    2.    תחילתו של סעיף 66(ג)(6) לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, בשנת הכספים 2014.

דברי הסבר
פקודת מס הכנסה קובעת כי בני זוג יהיו זכאים לנקודות זיכוי בעד ילדיהם. הפקודה קובעת זכאות שונה לגבר ואישה בעד ילדיהם, זאת כאשר הזכאות לנקודות זיכוי הקבועה לאישה בפקודה גדולה יותר מזו הקבועה לגבר.
בשל עובדה זו, נוצר מצב מפלה ובלתי שוויוני בו לפי פרשנות רשות המסים , במקרה של תא משפחתי בו גבר נשוי לבן אותו המין, הזכאות לנקודות זיכוי פחותה יותר מתא משפחתי הטרוסקסואלי ואילו בתא משפחתי בו אישה נשואה לבת אותו המין, הזכאות לנקודות זיכוי גדולה יותר מתא משפחתי הטרוסקסואלי.
אשר על כן, מוצע לתקן את הפקודה ולקבוע כי בני זוג בני אותו המין יהיו זכאים לנקודות זיכוי בעד ילדיהם בדומה לבני זוג הטרוסקסואליים. מוצע כי, בני הזוג יודיעו לפקיד השומה מי מהם זכאי לנקודות זיכוי להם זכאי גבר בעד ילדיו ומי מהם זכאי לנקודת זיכוי להן זכאית האישה בעד ילדיה.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשע"ד – 14.10.13

שינוי גודל גופנים