הצעת חוק: בני-זוג מאותו המין יקבלו נקודות זכאות והלוואות לדיור

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – שוויון בזכאות לבני זוג מאותו המין), התשע"א–2011

זוגות בני אותו המין, החיים כזוג לכל דבר ועניין אך אינם יכולים להיות מוכרים באופן רשמי כזוג נשוי, לא מקבלים נקודות זכאות כזוג, ונאלצים לקחת את המשכנתא כיחידים. מצב זה אינו מתקבל על הדעת, מאחר שזוהי הנחה הניתנת על ידי המדינה כדי להקל את חייהם של בני זוג בארץ, המבקשים לחיות בבית משלהם. בני זוג מאותו המין עובדים ומשלמים מסים כחוק, וממלאים חובותיהם למדינה, אך אינם מקבלים שום הנחה, ועל כן מבחינת זכויותיהם יש לדאוג לכך, כי יתקיים שוויון בין זוגות שאינם מאותו המין לבין זוגות שהנם בני אותו המין. 

הוספת סעיף 2א    1.    בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב–1992 , אחרי סעיף 2 יבוא: 

        "שוויון בקביעת תנאי זכאות     2א.    תנאי הזכאות לדיור לפי הכללים יהיו על פי עקרון השוויון בין זוגות שאינם בני אותו המין לזוגות בני אותו המין."

דברי הסבר

נטילת הלוואה לדיור (משכנתא) היא צעד קשה וארוך טווח אשר רבים בישראל מתנסים בו. המדינה, באמצעות משרד הבינוי והשיכון, מנסה לסייע לאזרחיה במהלך זה על ידי קביעת כללים לזכאות בדיור, המעניקים הנחות בהלוואות לדיור.

בדיקת חישוב הזכאות נעשית על ידי מחשבון זכאות למשכנתאות, שמחשב את הזכאות לפי הכללים שקבע המשרד האמור. מחשבונים אלו מבוססים על נתוני הזכאי וחישוב זכאותו לפי נתונים אלו. הנתונים כוללים, בין השאר, אמות מידה מקלות כגון: גיל, מצב משפחתי ושירות בצבא. בדרך זו, קבוצות כגון אמהות חד-הוריות, זוגות ותיקים ויחידים מעל גיל 30 צוברים נקודות זכאות, המקלות עליהם בתנאי הלוואת הדיור.

זוגות בני אותו המין, החיים כזוג לכל דבר ועניין אך אינם יכולים להיות מוכרים באופן רשמי כזוג נשוי, לא מקבלים נקודות זכאות כזוג, ונאלצים לקחת את המשכנתא כיחידים. מצב זה אינו מתקבל על הדעת, מאחר שזוהי הנחה הניתנת על ידי המדינה כדי להקל את חייהם של בני זוג בארץ, המבקשים לחיות בבית משלהם. בני זוג מאותו המין עובדים ומשלמים מסים כחוק, וממלאים חובותיהם למדינה, אך אינם מקבלים שום הנחה, ועל כן מבחינת זכויותיהם יש לדאוג לכך, כי יתקיים שוויון בין זוגות שאינם מאותו המין לבין זוגות שהנם בני אותו המין.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/3205), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/40/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/705/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט באייר התשע"א – 23.5.11