הצעת חוק : בנות זוג מאותו המין יוכלו לפצל ביניהן את חופשת הלידה

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – חופשת לידה לבנות זוג מאותו מין), התשע"א–2011

מוצע בזה לקבוע בחוק כי גם בנות זוג מאותו המין יוכלו לפצל ביניהן את חופשת הלידה כפי שמתאפשר בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954, לבני זוג מעורבים. האפליה הנוצרת, בה בני זוג מעורבים – גבר ואישה יכולים לחלוק חופשת לידה, ואילו בנות זוג מאותו המין – אישה ואישה אינן יכולות, היא מקוממת.

תיקון סעיף 6    1.     בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 , בסעיף 6(ח), אחרי פסקה (3) יבוא: 

        "(4)    הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על בת זוג של עובדת שילדה, בשינויים המחויבים".

תיקון חוק הביטוח הלאומי    2.    בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 , בסעיף 49, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

        "(ד1)    הוראות סעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(ד) יחולו גם על בת זוג של עובדת שילדה, בשינויים המחויבים."
.

דברי הסבר

מוצע בזה לקבוע בחוק כי גם בנות זוג מאותו המין יוכלו לפצל ביניהן את חופשת הלידה כפי שמתאפשר בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954, לבני זוג מעורבים. האפליה הנוצרת, בה בני זוג מעורבים – גבר ואישה יכולים לחלוק חופשת לידה, ואילו בנות זוג מאותו המין – אישה ואישה אינן יכולות, היא מקוממת.

נשים החיות יחד ומקיימות משק בית משותף, מן הראוי שיוכלו גם כן ליהנות מן ההטבה של חלוקת חופשת הלידה ביניהן. אם כל אחת מהן תקדיש את חופשתה לטיפול בילד באופן שווה, הדבר יתרום להיקשרות מלאה יותר ורגשית יותר מבחינת האחריות המשפחתית המשותפת לגידול הילד.

כאשר המוסד לביטוח לאומי גובה כספים הוא אינו עושה הבחנה בין אדם לאדם, אבל דווקא כשהוא מעניק זכויות, כמו פיצול חופשת הלידה, מתגלה האפליה בין משפחה לסבית למשפחה של בני זוג ממינים שונים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/2374). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/310/17). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת החברי כנסת (פ/1258/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"א – 16.5.11

שינוי גודל גופנים