הצעת חוק- במקום להתיר עגונות נממן להן הקפאת ביציות חינם ובפיקוח בית הדין

הצעת החוק מבקשת לאפשר שימור פוריות לנשים עגונות ומסורבות גט על חשבון המדינה.
בחוק מוצע לקבוע כי נשים אלו יקבלו מימון מלא לטיפול שאיבת והקפאת הביציות באופן שיספיק ל-8 מחזורי שאיבה או השגת 40 ביציות. עוד מוצע כי הפריה מביציות שנשאבו בהתאם לחוק זה תתאפשר רק לאחר קבלת הגט או לפי אישור של בית הדין.
הצעת חוק זו הוכנה בסיוע מכון פוע"ה לפוריות על פי ההלכה.

מספר פנימי: 577476
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתבצלאל סמוטריץ'
                                                שולי מועלם-רפאלי
                                                יצחק וקנין
                                                רועי פולקמן
                                                 נאוה בוקר
                                                דוד ביטן
                                                מיכאל מלכיאלי
                                                יואב בן צור
                                                איציק שמולי
                                                מירב בן ארי
                                                מרדכי יוגב
                                                יגאל גואטה
                                                יעקב מרגי
                                                ניסן סלומינסקי
                                                מכלוף מיקי זוהר
                                                אלי אלאלוף
                                                זאב בנימין בגין
               
                                           
______________________________________________                                         
                                             פ/4059/20
הצעת חוק שימור פוריות לנשים עגונות ומסורבות גט, התשע"ז–2017
 
מטרת החוק
1.
מטרתו של חוק זה להסדיר שאיבת ביציות, הקפאתן והפרייתן לשם שימור פריון למטרת הולדה לנשים עגונות ומסורבות גט, תוך שמירה מרבית על כבודן, על זכויותיהן ועל בריאותן של הנשים.
הגדרות
2.
בחוק זה –-
 
 
"בית דין" – בית דין רבני כמשמעותו בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995[1];
 
 
"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[2];
 
 
"חוק תרומת ביציות" – חוק תרומת ביציות, התש"ע–2010[3];
 
 
"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין חוק זה;
 
 
"מסורבת גט" – אישה נשואה שחלפה שנה מאז נקבע בבית הדין המועד הראשון לסידור גט בינה ובין בעלה, ושאין בינה לבין בעלה נושאים משפטיים במחלוקת, למעט נושאים כספיים, או שבית הדין קבע שאין לעכב את הגט בשל נושאים משפטיים כאמור;
 
 
"עגונה" – כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי;
 
 
"רופא אחראי" – כהגדרתו בחוק תרומת ביציות;
 
 
"תושב ישראל" – מי שהוא תושב כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק האמור;
 
 
"השר" – שר הבריאות.
זכאות להקפאת ביציות
3.
(א)      תושבת ישראל שמלאו לה 18 שנים, שהיא מסורבת גט או עגונה ושקיבלה אישור בית דין לעשות כן (להלן – זכאית), רשאית להגיש לרופא אחראי בקשה להקפאת ביציות, בטופס שהורה המנהל.
 
 
(ב)       בקשה שהוגשה לפי סעיף קטן (א) על ידי זכאית שמלאו לה 42 שנים, לא תאושר על ידי רופא אחראי, אלא לאחר שהזכאית עברה בדיקת הורמון אנטי-מולריאני (AMH) ונמצא כי רמות ההורמון בגופה גבוהות מ-0.15 ננוגרם או מיליליטר.
מימון
4.
(א)      תשלום בעד שאיבת ביציות מזכאית והקפאתן, ימומן על ידי אוצר המדינה עד לסכום הנדרש עבור שמונה מחזורי שאיבה או עבור השגת 40 ביציות, לפי המוקדם.
 
 
(ב)       תשלום בעד שמירה בהקפאה של ביציות שנשאבו מזכאית ימומן במלואו על ידי אוצר המדינה; שוחררה הזכאית מעגינותה או שקיבלה גט, תחול חובת המימון עליה בתום שנתיים ממועד תום העגינות או עיכוב הגט.
תנאי לביצוע הפריה בביציות שנשאבו מזכאית
5.
לא יבצע אדם הפריית ביציות שנשאבו מזכאית, אלא לאחר שהזכאית שוחררה מעגינותה או שקיבלה גט, או באישור בית הדין.
זיהוי ביציות
6.
ביציות שנשאבו לפי הוראות חוק זה ויועדו להקפאה, יישמרו באופן שיאפשר את זיהויין עד להשתלתן.
מאגר המידע
7.
מידע לפי חוק זה ינוהל במאגר המידע לפי סעיף 30 לחוק תרומת ביציות.
ביצוע ותקנות
8.
(א)      השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
 
 
(ב)       הוראות וטפסים שהורה המנהל לפי חוק זה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
תיקון חוק תרומת ביציות
9.
בחוק תרומת ביציות, התש"ע–2010[4], בסעיף 30, בסופו יבוא "וכן לפי חוק שימור פוריות לנשים עגונות ומסורבות גט, התשע"ז–2017".
תחילה
10.
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
דברי הסבר
במדינת ישראל ענייני גירושין מתנהלים על פי ההלכה היהודית. כך יוצא כי נשים רבות מגיעות מדי שנה לבית הדין הרבני להליך הגירושין. אולם, על אף מאמציהם הגדולים של דייני בתי הדין למנוע מקרי עגינות או מסורבות גט, מציאות זו עדיין קיימת. המציאות העגומה שהיא מנת חלקן של מסורבות גט ועגונות, מלווה בצער וכאב רב, ומתפקידה של המדינה לצמצם את התופעה ואת המוטיבציה של הבעלים הסרבנים, להקל על סבלן של הנשים ולצמצם את השלכות היותן מסורבות גט או עגונות.
אחד ממנופי הלחץ שמפעיל סרבן הגט על אשתו הוא השעון הביולוגי שלה. ככל שהשנים עוברות, פוריות האישה יורדת, והאפשרות שהיא תוכל, לאחר הגירושין, להקים משפחה חדשה הולכת ומצטמצמת. ישנם בעלים שמסרבים לתת גט כצעד של נקמה, בכדי לא לאפשר לאשה להינשא ולהביא ילדים לעולם.
הצעת חוק זו נועדה לנטרל את המנוף הזה באמצעות שימור פוריות לנשים עגונות ומסורבות גט על חשבון המדינה.
מוצע לקבוע כי נשים אלו יקבלו מימון מלא לטיפול שאיבת והקפאת הביציות באופן שיספיק ל-8 מחזורי שאיבה או השגת 40 ביציות, לפי המוקדם ביניהן. הפרוצדורה של השאיבה, ההקפאה וההפריה תבוצע בהתאם לקבוע בתקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז–1987. מסיבות הלכתיות ובכדי למנוע ממזרות, מוצע לקבוע כי הפריה מביציות שנשאבו בהתאם לחוק זה תתאפשר רק לאחר קבלת הגט או לפי אישור של בית הדין.
הצעת חוק זו הוכנה בסיוע מכון פוע"ה לפוריות על פי ההלכה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב באדר התשע"ז – 20.3.17
 
 
 
[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 139.
[2] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
[3] ס"ח התש"ע, עמ' 520.
[4] ס"ח התש"ע, עמ' 520.

שינוי גודל גופנים