הצעת חוק: במידה והחליטה הממשלה להפסיק לתקצב מוסד ציבורי, עליה להודיע על כך בתוך שבועיים ולהקים ועדת ערר

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – ועדת ערר לתמיכה במוסד ציבור), התשע"ג–2013

חוק יסודות התקציב מסמיך את הממשלה לתקצב ולתמוך במוסדות ציבור המאוגדים כעמותה שאינה למטרת רווח, הפועלים למטרות חינוך, תרבות, דת, מדע, אומנות, רווחה, בריאות, ספורט ועוד…   
שלילת תמיכה ממוסד, הפסקת תשלום התמיכה, עיכובו או הקטנתו, ללא מתן אפשרות למוסד הציבור להתגונן, אינה ראויה ועשויה לגרום לקריסה כלכלית לעמותה, אשר משקיעה את פועלה ומרצה לטובת האזרחים. דבר זה פוגע בראש ובראשונה במקבלי השירותים הניתנים על ידי העמותות.
לפיכך, מוצע לקבוע כי החלטה של ועדת תמיכות משרדית, אשר יש בה כדי לפגוע במוסד הציבור, תימסר בכתב ובאופן מנומק למוסד הציבור בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההחלטה. כמו כן, מוצע לקבוע כי תוקם ועדת ערר, שמוסד הציבור יהיה רשאי לערור בפניה על החלטת ועדת תמיכות משרדית.

תיקון סעיף 3א:
1. בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 , בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (ח1) יבוא:
"(ח2) (1) החליטה ועדת תמיכות משרדית על אחד מאלה, תמסור החלטה מנומקת בכתב למוסד הציבור בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההחלטה כאמור, לפי העניין:
             (א) שלא לתת תמיכה למוסד הציבור המבקש תמיכה או לשלול תמיכה ממוסד כאמור;
             (ב) לעכב את תשלום התמיכה;
             (ג) להפסיק את תשלום התמיכה;
             (ד) להקטין או להפחית את תשלום התמיכה;
             (ה) לשנות את ההיקף והקצב של תשלום התמיכה;
             (ו) לקזז כספים מתוך כספי התמיכה.
        (2) מוסד ציבור רשאי לערור על החלטת ועדת תמיכות משרדית כאמור בפסקה (1), בתוך 21 ימים מהיום שנמסרה לו הודעה עליה, לפני ועדת ערר שימנה שר האוצר לפי סעיף זה; הודעה על הרכב הוועדה ומינויה תפורסם ברשומות.
       (3) ועדת הערר תהיה של שלושה:
            (א) מי שכשיר להיות שופט בית משפט מחוזי, והוא יכהן כיושב ראש הוועדה;
            (ב) עובד מקרב עובדי משרד האוצר;
            (ג) נציג ציבור, שאינו עובד מדינה.
       (4) תקופת כהונת חבר בוועדת הערר לא תעלה על שלוש שנים.
       (5) שר האוצר יקבע הוראות לעניין סדרי עבודתה של ועדת הערר.
       (6) החלטת ועדת הערר תינתן בתוך 21 ימים.
       (7) החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית המשפט לעניינים מינהליים."
תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים:
2. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000 , בתוספת השנייה, בסופה יבוא:
"(22) ערעור לפי סעיף 3א(ח2)(7) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985."

דברי הסבר
חוק יסודות התקציב מסמיך את הממשלה לתקצב ולתמוך במוסדות ציבור המאוגדים כעמותה שאינה למטרת רווח, הפועלים למטרות חינוך, תרבות, דת, מדע, אומנות, רווחה, בריאות, ספורט ועוד.
משרדי הממשלה השונים נעזרים באופן מקצועי בעמותות אלו, ומפקחים על פעילות המוסדות בהיבט המקצועי והתקציבי.
מוסדות הציבור מתכננים את פעולותיהם בהתאם לתוכנית עבודה המאושרת וידועה למשרדי הממשלה, בהתאם לתקציב שבידי המוסד הציבורי, תוך חישוב סך התמיכה מהמשרד הממשלתי.
שלילת תמיכה ממוסד, הפסקת תשלום התמיכה, עיכובו או הקטנתו, ללא מתן אפשרות למוסד הציבור להתגונן, אינה ראויה ועשויה לגרום לקריסה כלכלית לעמותה, אשר משקיעה את פועלה ומרצה לטובת האזרחים. דבר זה פוגע בראש ובראשונה במקבלי השירותים הניתנים על ידי העמותות.
לפיכך, מוצע לקבוע כי החלטה של ועדת תמיכות משרדית, אשר יש בה כדי לפגוע במוסד הציבור, תימסר בכתב ובאופן מנומק למוסד הציבור בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההחלטה. כמו כן, מוצע לקבוע כי תוקם ועדת ערר, שמוסד הציבור יהיה רשאי לערור בפניה על החלטת ועדת תמיכות משרדית.
החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור בפני בית המשפט לעניינים מינהליים.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/4142/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"ג – 22.4.13

שינוי גודל גופנים