הצעת חוק: בכל שלישייה ברשימת מפלגה לכנסת, תיכלל לפחות אישה אחת

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – ייצוג הולם לנשים בבחירות לכנסת), התשע"ב–2012

אחת השיטות להעלאת ייצוגן של נשים בפוליטיקה, אשר הוכחה כשיטה יעילה במדינות רבות, היא קביעת מכסה לייצוג הולם לנשים תוך קביעת הייצוג הנדרש בקבוצות של מועמדים ברשימה. על כן, מוצע כי לא תתקבל רשימת מועמדים מטעם מפלגה לבחירות בכנסת, אלא אם בכל שלישייה ברשימה תיכלל לפחות אישה אחת. במידה שמפלגה תהיה מעוניינת לחרוג מתנאי זה, יהיה עליה לפנות לבקשת אישור מוועדת הבחירות המרכזית, אישור זה יהיה נגיש לציבור ולכלי התקשורת.

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – ייצוג הולם לנשים בבחירות לכנסת), התשע"ב–2012

תיקון סעיף 57:
1. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969 , בסעיף 57, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
(א1) "ברשימת מועמדים, תהיה לפחות אישה אחת מבין כל שלושה מעומדים המסומנים במספר סידורי עוקב, אלא אם הועדה המרכזית אישרה חריגה למפלגה מטעמים מיוחדים שיירשמו ויפורסמו."

דברי הסבר

מקומן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות, ובכלל זה הכנסת, לא משתווה לזה של הגברים. שיעור הנשים בכנסת כיום הוא 19 אחוזים בלבד, בעוד ששיעור הנשים מכלל מועמדי המפלגות שהתמודדו בבחירות לכנסת ה-18 היה 12 אחוזים. לפי מחקר שנערך על ידי מכרז המחקר והמידע של הכנסת, ישראל מדורגת במקום ה-70 מתוך 138 בשיעור הנשים בפרלמנטים.
אחת השיטות להעלאת ייצוגן של נשים בפוליטיקה, אשר הוכחה כשיטה יעילה במדינות רבות, היא קביעת מכסה לייצוג הולם לנשים תוך קביעת הייצוג הנדרש בקבוצות של מועמדים ברשימה. על כן, מוצע כי לא תתקבל רשימת מועמדים מטעם מפלגה לבחירות בכנסת, אלא אם בכל שלישייה ברשימה תיכלל לפחות אישה אחת. במידה שמפלגה תהיה מעוניינת לחרוג מתנאי זה, יהיה עליה לפנות לבקשת אישור מוועדת הבחירות המרכזית, אישור זה יהיה נגיש לציבור ולכלי התקשורת.
שילוב נשים בפוליטיקה ובשלטון חשוב כמטרה בפני עצמה ליישום זכותן של הנשים לשוויון ביחס לגברים. כמו כן, הוא מהווה אמצעי לדמוקרטיזציה של הפוליטיקה ולשיתוף הקהילה בפוליטיקה, במיוחד בכנסת בהיותה הרשות המחוקקת של מדינת ישראל, שלה השפעה ישירה ומהותית על אורח החיים במדינה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בטבת התשע"ב – 23.1.12