הצעת חוק: בכל מקום בחוק בו ישנה התייחסות לאיסור על הפליה יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ד–2013

בהצעת חוק זו מוצע כי בכל מקום בספר החוקים ותקנות המינהל בו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית. בנוסף, חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית.

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 3    1.    בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981 , בסעיף 3, אחרי ההגדרה "הוראת מינהל" יבוא:
        ""הפליה" – לרבות הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית, בשים לב למטרות החיקוק;".

דברי הסבר
כיום קיימים מגוון חוקים אשר מטרתם מניעת הפליה. לאור התמורות בחברה הישראלית אנו רואים לנכון לבצע תיקון כללי בסעיפי איסור ההפליה, דרך תיקון חוק הפרשנות, התשמ"א–1981.
בהצעת חוק זו מוצע כי בכל מקום בספר החוקים ותקנות המינהל בו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית. בנוסף, חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/2696/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"א בתמוז התשע"ב (11 ביולי 2012); פ/751/19).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז בחשוון התשע"ד – 21.10.13