הצעת חוק : ביטול עונש המאסר לזוגות אשר לא מבצעים רישום ברבנות

הצעת החוק שהוגשה ע"י חברי הכנסת מסיעת "יש עתיד" – יעל גרמן, מיקי לוי, מאיר כהן, עליזה לביא וקארין אלהרר, מציעה לבצע תיקון בחוק הנישואין והגירושין. התיקון מציע כי האחריות על רישום הנישואין תהיה על הרשות הרושמת בלבד ולא על הזוג הנישא. בנוסף, התיקון מציע לשנות את עונש המאסר לתקופה של שנתיים הקבוע היום בחוק לקנס כספי מידתי. מתוך דברי ההסבר על ההצעה: 

"…לשון הסעיף עמומה ונתונה לפרשנויות שונות ורחבות. לכאורה, הסעיף עלול לחול על כל זוג העורך טקס זוגיות פרטי בביתו ואינו "דואג לרישום הנישואין". עונש מאסר לבני זוג שבחרו לערוך טקס נישואין פרטי מהווה פגיעה בזכויות יסוד לחופש דת ולצנעת הפרט ועומד בסתירה לערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. "

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (עבירה על סידור נישואין וגירושין),
התשע"ה–2015
החלפת סעיף 7
1.    בפקודת הנישואין והגירושין (רישום) , במקום סעיף 7 יבוא:
        "עבירה    7.    מי שניתנה לו סמכות לרשום נישואין וגירושין לפי פקודה זו או חוק אחר ואינו דואג לרישום נישואין וגירושין של בני זוג, שמבקשים להינשא או להתגרש על פי הוראות פקודה זו, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 ."
דברי הסבר
בסעיף 7 לפקודת הנישואין והגירושין (רישום) נקבע כי: "כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, או לרישום הנישואין או הגירושין שהוא סידר לאחר, דינו – מאסר שנתיים".
לשון הסעיף עמומה ונתונה לפרשנויות שונות ורחבות. לכאורה, הסעיף עלול לחול על כל זוג העורך טקס זוגיות פרטי בביתו ואינו "דואג לרישום הנישואין". עונש מאסר לבני זוג שבחרו לערוך טקס נישואין פרטי מהווה פגיעה בזכויות יסוד לחופש דת ולצנעת הפרט ועומד בסתירה לערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
מוצע נוסח חדש לסעיף, הקובע כי הוא חל על הרשות הרושמת בלבד, הנושאת בתפקיד ממלכתי ומתוקף כך חובתה לרשום נישואין וגירושין כחוק. כמו כן מוצע להסיר את איום המאסר מבני זוג שאינם דואגים לרישום נישואיהם או גירושיהם וזאת בלי לגרוע מחובתם להודיע על שינויים בפרטי המרשם לפי הוראות חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965.
 
כמו כן, מוצע להפוך את עונש המאסר לעונש מידתי של קנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.
ההצעה הוכנה בסיוע הארגונים 'עתים' ו'מבוי סתום'.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/2659/19).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב באייר התשע"ה – 11.5.15