הצעת חוק: ביטול חובת הגיוס. כל צעיר החפץ בכך יתנדב לצבא ובכך הצבא יהפוך לגוף מקצועי

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – ביטול גיוס חובה), התשע"ג–2013

מוצע לבטל את חובת הגיוס, ולאפשר לכל צעיר החפץ בכך להתנדב לשירות בצבא, והצבא יחליט אם הוא דרוש לו. בכך יהפוך הצבא לגוף מקצועי הפועל על פי צרכים מקצועיים ומבצעיים בלבד.
הגיוס מתוך רצון ובחירה אישית, תחזק את הסולידריות האזרחית עם הצבא המקצועי והיעיל ויאפשר לתגמל את החיילים הנדרשים בשכר ראוי ומתאים למידת ההקרבה והכישרון לחייל ולקצין המקצועי והמצטיין.

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – ביטול גיוס חובה), התשע"ג–2013
 
תיקון סעיף 1     1.    בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 , בסעיף 1 –
        (1)    במקום ההגדרה "יוצא צבא" יבוא:

            ""יוצא צבא" – אזרח ישראלי או תושב קבוע שמלאו לו שמונה עשרה שנים והביע את רצונו להתגייס לשירות סדיר;";

        (2)    במקום ההגדרה "מיועד לשירות בטחון" יבוא:

            ""מיועד לשירות ביטחון" – אזרח ישראלי או תושב קבוע שמלאו לו שש עשרה שנים וחצי, והביע את רצונו להתגייס לשירות סדיר;".
 
דברי הסבר
 
לאחר 64 שנות מדינה, הגיע הזמן לבטל את חובת הגיוס הגורמת להוצאת משאבים אדירים על מנת לצרף כל צעיר וצעירה לשירות בצבא, מבלי לבדוק כלל את הצורך המבצעי והמקצועי בגיוסו.
 
מוצע לבטל את חובת הגיוס, ולאפשר לכל צעיר החפץ בכך להתנדב לשירות בצבא, והצבא יחליט אם הוא דרוש לו. בכך יהפוך הצבא לגוף מקצועי הפועל על פי צרכים מקצועיים ומבצעיים בלבד.
 
הגיוס מתוך רצון ובחירה אישית, תחזק את הסולידריות האזרחית עם הצבא המקצועי והיעיל ויאפשר לתגמל את החיילים הנדרשים בשכר ראוי ומתאים למידת ההקרבה והכישרון לחייל ולקצין המקצועי והמצטיין.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/4296/18).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13