הצעת חוק ביטול אגרת הנישואין ברבנות

ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) מציע כי תבוטל אגרת הרישום לנישואין ברבנות. על פי דברי ההסבר של הצעת החוק: בעת הזו, בה הולך וגובר אחוז הזוגות המעדיפים נישואין אזרחיים, ורבים אחרים מעדיפים סטטוס של ידועים בציבור על פני נישואין כהלכה, שומה עלינו לסלק כל מכשול מדרכם של אלה המעוניינים לדבוק במסורת ולהינשא כדת משה וישראל. אין ספק שביטול אגרות אלו יהיה צעד חשוב במהלך זה.

מספר פנימי: 577176
הכנסת העשרים

יוזם:           חבר הכנסתאלעזר שטרן      
______________________________________________                                         
                                             פ/2803/20
 
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ביטול אגרות רישום לנישואין), התשע"ו–2016
 
תיקון סעיף 7
1.
בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971[1], בסעיף 7(ב), אחרי "שירותי הדת שהיא מספקת" יבוא "למעט עבור רישום נישואין ושירותים הכרוכים בכך, לרבות תעודת רווקות".
דברי הסבר
כיום, זוגות הנישאים כדת משה וישראל מחויבים על פי חוק ברישום במועצה הדתית. רישום זה כרוך בתשלום אגרה בסך 700 שקלים חדשים עבור פתיחת תיק במועצה הדתית. אם יזדקק מי מבני הזוג להוצאת תעודת רווקות ממועצה דתית אחרת, הוא יתבקש לשלם 150 שקלים חדשים נוספים. על עלויות אלה מתווספות לעיתים אגרות נוספות בהתאם לדרישות המועצה הדתית. כך, רישום לנישואין, פעולה ביורוקרטית שנכפית על אזרחי ישראל המבקשים לקיים טקס דתי, עולה להם לעתים למעלה מאלף ש"ח.
בעת הזו, בה הולך וגובר אחוז הזוגות המעדיפים נישואין אזרחיים, ורבים אחרים מעדיפים סטטוס של ידועים בציבור על פני נישואין כהלכה, שומה עלינו לסלק כל מכשול מדרכם של אלה המעוניינים לדבוק במסורת ולהינשא כדת משה וישראל. אין ספק שביטול אגרות אלו יהיה צעד חשוב במהלך זה.
הצעת חוק זו נועדה לאסור את גביית אגרות רישום הנישואין והשירותים הכרוכים בכך.  
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א באדר ב' התשע"ו – 21.3.16
 
 
[1] ס"ח התשל"א, עמ' 130.

שינוי גודל גופנים