הצעת חוק ביטוח אחריות מקצועית למוהלים, התשע"ח–2018 של הח"כים נגוסה ועזריה

בתאריך ה-22.1.2018 הניחו חברי הכנסת אברהם נגוסה (הליכוד) ורחל עזריה (כולנו) את הצע"ח הצעת חוק ביטוח אחריות מקצועית למוהלים, התשע"ח–2018. הצע"ח מבקשת להבטיח כי עריכת ברית מילה על ידי מוהל תיעשה רק במידה שהמוהל מחזיק בביטוח אחריות כנגד נזקי גוף של צד שלישי וזאת כדי להבטיח תשלום פיצויים למשפחה ולניזוק, במקרה שהמוהל התרשל בביצוע ברית המילה ופגע בתינוק הנימול.

הצעת חוק ביטוח אחריות מקצועית למוהלים, התשע"ח–2018

 מטרה

1.

מטרתו של חוק זה להבטיח תשלום פיצויים למי שנפגע עקב מעשה או מחדל של מוהל.

הגדרות

2.

בחוק זה –
"ביטוח אחריות" – כמשמעו בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981[1];
"ברית מילה" – הסרה או חיתוך של העורלה או חלק ממנה, במטרה לקיים את מצוות המילה היהודית;

 "מוהל" – אדם אשר עורך ברית מילה במסגרת עיסוקו,  למעט אב המל את בנו, לצורך קיום מצוות המילה היהודית.

חובת ביטוח אחריות

3.

לא יערוך מוהל ברית מילה אלא אם כן הוא מבוטח בפוליסת ביטוח אחריות לשפוי צד שלישי בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה בשל גרימת נזקי גוף.

הנחיות המפקח על הביטוח

4.

המפקח על הביטוח, בהתייעצות עם הרב הראשי לישראל, המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית, רשאי לקבוע הנחיות לעניין פרטי פוליסת ביטוח אחריות למוהל.

עונשין

5.

העובר על הוראות סעיף 3, דינו – עד שנת מאסר.

דברי הסבר

טקס ברית המילה מתקיים בעם היהודי מזה אלפי שנים, והמצווה לקיימו היא אחת המצוות הראשונות המוזכרות במקרא. על אף שהאחריות לקיום המצווה מוטלת על האב כחלק מחובותיו כלפי בנו, מכיוון שמדובר במצווה שדורשת מומחיות, ידע וניסיון, נהוג כי ברית המילה תיעשה על ידי מוהל. עדויות למקצוע המוהל מצויות במקורות שונים בתלמוד, ולאור חשיבות מצוות המילה, היה נחשב לאחד מהמקצועות הדתיים החשובים בקהילה היהודית.

במדינת ישראל מקצוע המוהלים אינו מוסדר בחוק, וכל אדם רשאי לשמש כמוהל בלי לעמוד בתנאים מקדימים. החל משנות ה-70, החלה לפעול ועדה בין-משרדית לפיקוח וולונטרי על המוהלים על ידי הרבנות הראשית לישראל, המשרד לשירותי דת ומשרד הבריאות. הוועדה מנפיקה רישיונות למוהלים אשר חפצים להיות מוסמכים מטעם הרבנות הראשית ומשרד הבריאות, וכן מפקחת על עבודתם.

עם זאת, במצב החוקי הקיים אין שום חובה על מוהל להיות בעל ביטוח מקצועי, בין אם עבודתו מפוקחת על ידי הוועדה הבין-משרדית ובין אם לא. מטעם זה, אם חלילה נוצר סיבוך ופגיעה בתינוק הנימול, הדרך היחידה של הוריו לדרוש פיצויים היא על ידי הגשת תביעה נזיקית נגד המוהל. לעתים רבות, המוהלים אינם בעלי "כיס עמוק" אשר יאפשר להם לשלם פיצויים במידה שיפסקו במקרים מעין אלו, כך שהנטל הכלכלי שבטיפול הנפגע עלול ליפול על כתפי המשפחה והציבור. מטרתו של חוק מוצע זה היא להבטיח כי עריכת ברית מילה על ידי מוהל תיעשה רק במידה שהמוהל מחזיק בביטוח אחריות כנגד נזקי גוף של צד שלישי וזאת כדי להבטיח תשלום פיצויים למשפחה ולניזוק, במקרה שהמוהל התרשל בביצוע ברית המילה ופגע בתינוק הנימול.

הצעת החוק נוסחה בשיתוף עם עמותת 'עתים' ותנועת נאמני תורה ועבודה.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בשבט התשע"ח – 22.1.18

 
________________________________

[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 94.